Modelreglementen

Modelreglement 2017

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 2017
A. Definities en algemene bepalingen
Artikel 1
Definities
1.1 In het Reglement wordt verstaan onder:
a. Akte: de akte van splitsing in appartementsrechten van de Gemeenschap, met inbegrip van de tekening als bedoeld in artikel 5:109, lid 2 BW, het Reglement alsmede de eventuele wijzigingen en/of aanvullingen daarop;
b. Appartementsrecht: een bij de Akte ontstaan appartementsrecht;
c. Artikel: een artikel van het Reglement;
d. Beheerder: de door de Vergadering benoemde (rechts-)persoon als bedoeld in Artikel 61;
e. Bestuur: het Bestuur van de Vereniging;
f. Boekjaar: het boekjaar van de Vereniging;
g. Commissie: een commissie, ingesteld op grond van Artikel 63;
h. BW: het Burgerlijk Wetboek;
i. Eigenaar: de gerechtigde tot een Appartementsrecht, waaronder begrepen een erfpachter, opstaller en vruchtgebruiker van een Appartementsrecht en een gerechtigde tot een recht van gebruik en/of bewoning van een Privé-gedeelte, tenzij uit de tekst of de strekking van het desbetreffende Artikel anders blijkt;
j. Gebouw: het gebouw of de gebouwen met toebehoren waarop het in de Splitsing betrokken recht betrekking heeft;
k. Gebruiker: degene die als huurder of anderszins, anders dan als Eigenaar of krachtens een beperkt recht, het gebruik van een Privé-gedeelte heeft als bedoeld in artikel 5:120 BW;
l. Gemeenschap: de in de Splitsing betrokken goederen;
m. Gemeenschappelijke Gedeelten: de gedeelten als bedoeld in artikel 5:112, lid 1, onder c BW, bestaande uit:
– de Gemeenschappelijke Ruimten;
– de Grond voor zover niet vallend onder x; en
– de onderdelen van het Gebouw en de voorzieningen als vermeld in Artikel 11;
n. Gemeenschappelijke Ruimten: de in, op, naast en onder het Gebouw en/of de op en boven de Grond aanwezige ruimten die blijkens de Akte niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;
o. Gemeenschappelijke Zaken: de roerende zaken die gelden als ‘toebehoren’ als bedoeld in artikel 5:106, lid 1 BW, voor zover niet vallend onder m;
p. Grond: de grond waarop het in de Splitsing betrokken recht betrekking heeft;
q. Huishoudelijk Reglement: het huishoudelijk reglement als bedoeld in Artikel 64;
r. Jaarrekening: de jaarrekening van de Vereniging als bedoeld in Artikel 16;
s. Jaarverslag: het jaarverslag van de Vereniging als bedoeld in Artikel 16;
t. Meerjarenonderhoudsplan: het in Artikel 14.3 bedoelde onderhoudsplan;
u. Onderappartementsrecht: een appartementsrecht ontstaan bij een Ondersplitsing;
v. Ondereigenaar: de gerechtigde tot een Onderappartementsrecht;
w. Ondersplitsing: de Ondersplitsing van een Appartementsrecht als bedoeld in artikel 5:106, lid 3 BW;
x. Privé-gedeelte: het gedeelte respectievelijk de gedeelten van het Gebouw en/of de Grond dat/die blijkens de Akte bestemd is/zijn om door een Eigenaar als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;
y. Raad van Commissarissen: de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 2:48 juncto artikel 5:135 BW;
z. Reglement: het bij de Akte vastgestelde reglement van splitsing;
za. Reglement van Ondersplitsing: het bij de akte houdende een Ondersplitsing vastgestelde reglement van splitsing ter zake van die Ondersplitsing met inbegrip van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen daarop;
zb. Reservefonds: het in Artikel 14 bedoelde reservefonds;
zc. Splitsing: de bij de Akte tot stand gebrachte splitsing in appartementsrechten;
zd. Vereniging: de bij de Akte opgerichte vereniging van eigenaars;
ze. Vereniging van Ondereigenaars: de bij de akte houdende een Ondersplitsing opgerichte vereniging van eigenaars;
zf. Vergadering: de vergadering van eigenaars van de Vereniging;
zg. Voorzitter: de voorzitter van de Vergadering.
1.2 De in Artikel 1.1 vermelde begrippen kunnen zonder verlies van inhoudelijke betekenis zowel in enkelvoud als in meervoud voorkomen.

Artikel 2
Verplichtingen van de Eigenaars en Gebruikers
2.1 De Eigenaars en Gebruikers moeten zich overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid jegens elkaar gedragen. Iedere Eigenaar en Gebruiker dient voorts de bepalingen van het Reglement, het eventuele Huishoudelijk Reglement, de eventuele regels als bedoeld in artikel 5:128, lid 1 BW en overige tussen hen krachtens wet of gewoonte bestaande regels voor zover die op hem betrekking hebben, na te leven.
2.2 Een Eigenaar of Gebruiker mag geen onredelijke hinder toebrengen aan de andere Eigenaars en Gebruikers, zoals door het verspreiden van geuren, rook, gassen, trillingen, muziek en andere geluiden. Beroepsmatige erotiek is niet toegestaan. De handel in, productie en teelt van hard- en softdrugs is verboden. Regels ter voorkoming van onredelijke geluidshinder of andere vormen van onredelijke hinder kunnen nader in het Huishoudelijk Reglement worden vastgelegd.
2.3 Iedere Eigenaar en Gebruiker is verplicht alle handelingen na te laten waardoor schade kan worden toegebracht aan de andere Eigenaars en Gebruikers, hypotheekhouders en andere beperkt gerechtigden of aan het Gebouw, de Grond en de Vereniging.
2.4 Iedere Eigenaar en Gebruiker dient er voor in te staan dat zijn huisgenoten, zijn bezoekers en zijn personeel het in de vorige leden van dit Artikel bepaalde naleven.

Artikel 3
Aansprakelijkheid voor schade en hinder
Iedere Eigenaar en Gebruiker is aansprakelijk voor de door hem aan het Gebouw en/of de Grond toegebrachte schade en voor onrechtmatige hinder, voor zover deze schade of hinder aan hemzelf, zijn huisgenoten, bezoekers of personeel kan worden toegerekend. Hij is verplicht,
voor zover dit redelijk is, maatregelen te nemen of te dulden die de strekking hebben bedoelde schade of hinder te voorkomen of beperken.

Artikel 4
Waarschuwingsplicht en maatregelen bij schade of hinder
In het geval dat in een Privé-gedeelte belangrijke schade is ontstaan of dreigt te ontstaan of gevaar dreigt voor ernstige hinder voor de andere Eigenaars en Gebruikers, is iedere Eigenaar en Gebruiker verplicht het Bestuur of de Beheerder onverwijld te waarschuwen en de nodige maatregelen te nemen.

Artikel 5
Afwenden gevaar
Iedere Eigenaar en Gebruiker is te allen tijde bevoegd en verplicht tot het nemen van maatregelen, die strekken tot het afwenden van een voor de andere Eigenaars en Gebruikers, het Gebouw en/of de Grond onmiddellijk dreigend gevaar. Hij is alsdan verplicht de betreffende Eigenaar of Gebruiker respectievelijk het Bestuur of de Beheerder onverwijld te waarschuwen.

Artikel 6
Burenrecht
Titel 4 van Boek 5 BW (inzake bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven) is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing op de Eigenaars en de Gebruikers, met dien verstande dat eventueel daarmee strijdige feitelijke situaties zoals deze bestaan ten tijde van de Splitsing – of, in geval van een Splitsing van een nog te realiseren of in aanbouw zijnd Gebouw ten tijde van de bouwkundige oplevering van het Gebouw – door de Eigenaars en Gebruikers dienen te worden geduld.

Artikel 7
Publiekrecht
Een krachtens het Reglement, het eventuele Huishoudelijk Reglement of besluit van de Vergadering toegestane inwendige of uitwendige wijziging van het Gebouw en/of de Grond mag pas worden aangebracht nadat daarvoor de eventueel vereiste publiekrechtelijke vergunning of toestemming is verkregen. Evenzo mag een krachtens zodanig reglement of besluit toegestaan gebruik van Gemeenschappelijke Ruimten en/of Privé-gedeelten pas worden gemaakt, en mag elke andere handeling met betrekking tot het Gebouw en/of de Grond pas worden verricht, nadat een daarvoor eventueel vereiste vergunning of toestemming als bedoeld is verkregen. De rechten voortvloeiende uit een dergelijke publiekrechtelijke vergunning of toestemming mogen niet worden uitgeoefend als daardoor strijd ontstaat met het Reglement of een eventueel
Huishoudelijk Reglement, tenzij de Vergadering voor de uitoefening van die rechten krachtens het Reglement toestemming heeft verleend.

B. Aandelen die door de Splitsing ontstaan
Artikel 8
Aandelen in de Gemeenschap
Iedere Eigenaar is in de Gemeenschap gerechtigd voor het in de Akte vermelde breukdeel. De Akte vermeldt op welke grondslag het breukdeel berust.

C. Baten, schulden en kosten en reserveringen ten behoeve van het Reservefonds
Artikel 9
Baten die aan de gezamenlijke Eigenaars toekomen
9.1 De Eigenaars zijn voor de in Artikel 8 bedoelde breukdelen gerechtigd tot de baten die aan de gezamenlijke Eigenaars toekomen, tenzij in het Reglement anders is bepaald.
9.2 Onder de in Artikel 9.1 bedoelde baten worden verstaan de aan de gezamenlijke Eigenaars toekomende renten en andere opbrengsten van het vermogen van de Vereniging, andere aan de gezamenlijke Eigenaars als zodanig toekomende baten, alsmede baten toekomende aan de Vereniging, zoals de boeten bedoeld in Artikel 45.
9.3 Onder de in Artikel 9.1 bedoelde baten worden niet verstaan schadeloosstellingen ter zake van gebreken en/of tekortkomingen aan de Gemeenschappelijke Gedeelten en/of Gemeenschappelijke Zaken die aan de Vereniging worden uitgekeerd vanwege een beroep op een garantie- en/of waarborgregeling waaraan niet alle Eigenaars rechten kunnen ontlenen. Dergelijke schadeloosstellingen komen ten goede aan de Eigenaars van de Appartementsrechten ten aanzien waarvan het betreffende garantie- en/of waarborgcertificaat is uitgegeven dan wel waarop de betreffende garantie- en/of waarborgregeling betrekking heeft naar rato van de verhouding waarin die Eigenaars in de kosten van herstel van de betreffende gebreken dienen bij te dragen. Deze schadeloosstellingen worden als zodanig in mindering gebracht op ten laste van die Eigenaars komende bijdragen in de kosten die gemaakt moeten worden om bedoelde gebreken en/of tekortkomingen op te heffen, een en ander onverminderd het bepaalde in Artikel 10.3. De kosten van een eventuele arbitrage komen ten laste van de Eigenaars van de Appartementsrechten waarop de betreffende garantie- en/of waarborgregeling betrekking heeft.

Artikel 10
Schulden en kosten die voor rekening zijn van de gezamenlijke Eigenaars en reserveringen ten behoeve van het Reservefonds
10.1 De Eigenaars zijn verplicht om voor de in Artikel 8 bedoelde breukdelen bij te dragen in:
a. de in artikel 5:112, lid 1, onder a BW bedoelde schulden en kosten die voor rekening van de gezamenlijke Eigenaars zijn; en
b. de jaarlijkse reserveringen ten behoeve van het Reservefonds, voor zover krachtens het bepaalde in Artikel 10.3 en/of Artikel 10.4 geen afwijkende bijdrageplicht geldt.
10.2 Tot de in Artikel 10.1 onder a bedoelde schulden en kosten worden gerekend:
a. die welke gemaakt zijn in verband met het onderhoud, het gebruik en het behoud van de Gemeenschappelijke Gedeelten en de Gemeenschappelijke Zaken;
b. die welke verband houden met noodzakelijke herstelwerkzaamheden,vernieuwingen en vervangingen van de Gemeenschappelijke Gedeelten en de
Gemeenschappelijke Zaken, voor zover die ingevolge het Reglement of een rechterlijke beslissing als bedoeld in artikel 5:121 BW niet ten laste komen van bepaalde Eigenaars;
c. de schulden van de Vereniging, waaronder schulden uit geldlening en de kosten van de Vereniging, waaronder de kosten van administratie en beheer die op grond van het Reglement niet voor rekening van een of meer (doch niet alle) Eigenaar(s) komen;
d. het bedrag van de schadevergoeding door de gezamenlijke Eigenaars als zodanig verschuldigd aan één van hen of aan een derde;
e. de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan het optreden door of namens de gezamenlijke Eigenaars als procespartij in een juridische procedure, onverminderd het bepaalde in Artikel 17.3;
f. de premies verschuldigd uit hoofde van de verzekeringen, die door het Reglement zijn voorgeschreven of waartoe ingevolge Artikel 19 door de Vergadering is besloten;
g. de verschuldigde publiekrechtelijke lasten voor zover geen aanslag is opgelegd aan de afzonderlijke Eigenaars;
h. de verwarmingskosten in geval het een gemeenschappelijke installatie betreft, waaronder begrepen de kosten van de warmwaterinstallaties, de brandstofkosten, de elektriciteitskosten, de op de desbetreffende kosten betrekking hebbende administratie, alsmede, voor zover van toepassing, de kosten van registratie en de berekening van het warmteverbruik, alles voor zover de Eigenaars daarvoor niet
afzonderlijk worden aangeslagen;
i. de kosten van het waterverbruik voor zover de Eigenaars daarvoor niet afzonderlijk worden aangeslagen;
j. indien een recht van erfpacht of een recht van opstal in de Splitsing is betrokken: de canon respectievelijk retributie die na de datum van Splitsing opeisbaar wordt;
k. de kosten van het opstellen van het Meerjarenonderhoudsplan;
l. alle overige schulden en kosten, gemaakt in het belang van de gezamenlijke Eigenaars als zodanig, daaronder begrepen de schulden en kosten die voortvloeien uit besluiten van de Vergadering.
10.3 In het Reglement kan worden bepaald dat de schulden en kosten als bedoeld in Artikel 10.2 met betrekking tot bepaalde in het Reglement omschreven Gemeenschappelijke Gedeelten en/of Gemeenschappelijke Zaken voor rekening komen van de gezamenlijke Eigenaars in een andere verhouding dan overeenkomstig de breukdelen als bedoeld in Artikel 8 dan wel voor rekening komen van een of meer, maar niet alle gezamenlijke Eigenaars. Indien het Reglement een of meer bepalingen bevat als in de vorige zin bedoeld en de Vereniging beschikt over een Meerjarenonderhoudsplan, zal de hoogte van de door de Eigenaars verschuldigde bijdragen aan het Reservefonds jaarlijks worden bepaald met
inachtneming van de in dit Artikel 10.3 bedoelde bepalingen. Schulden en kosten ter zake van Gemeenschappelijke Gedeelten en/of Gemeenschappelijke Zaken waarvoor een garantie- en/of waarborgregeling als bedoeld in Artikel 9.3 geldt en die door die regeling volledig worden gedekt, komen volledig voor rekening van de Eigenaars van de Appartementsrechten ten aanzien waarvan het betreffende garantie- en/of waarborgcertificaat is uitgegeven dan wel waarop de
betreffende garantie- en/of waarborgregeling betrekking heeft. Indien en voor zover een garantie- en/of waarborgregeling niet alle in de vorige zin bedoelde kosten en schulden dekt, komen deze ten laste van de gezamenlijke Eigenaars.
10.4 Indien een recht van erfpacht of een recht van opstal in de Splitsing is betrokken, en bij de akte van vestiging erfpacht respectievelijk opstal dan wel bij een nadien gepasseerde notariële akte, waarvan een afschrift is ingeschreven in de openbare registers voor registergoederen, een splitsing van de canon/retributie is overeengekomen op grond waarvan de afzonderlijke Eigenaars jegens de Grondeigenaar aansprakelijk zijn in een andere verhouding dan met toepassing van de breukdelen als bedoeld in Artikel 8 het geval zou zijn, zijn de Eigenaars onderling verplicht bij te dragen in de canon/retributie in dezelfde verhouding als waarin ieder afzonderlijk aansprakelijk is jegens de Grondeigenaar.

Artikel 11
Onderdelen van het Gebouw, Gemeenschappelijke Ruimten en voorzieningen die voor rekening zijn van de gezamenlijke Eigenaars
11.1 Tot de onderdelen van het Gebouw, de Gemeenschappelijke Ruimten en voorzieningen, waarvan de kosten conform Artikel 10.2 onder a en b voor rekening van de gezamenlijke Eigenaars komen, worden, voor zover aanwezig en niet toebehorend aan een derde, onder meer gerekend:
a. de funderingen, de dragende muren, de kolommen, het geraamte van het Gebouw, de gevels (daaronder begrepen de gevelbeplatingen en dilataties), de puien, de balkons, de galerijen, de daken (inclusief de waterkerende lagen), de dakbedekking,
de dakkapellen, de schoorstenen, de rook- en ventilatiekanalen, de rookgasafvoeren, de vuilstortkokers, de lift- en leidingschachten, alsmede de vloeren en de wanden die de scheiding vormen tussen Gemeenschappelijke Ruimten of tussen (een) Gemeenschappelijk(e) Ruimte(n) en (een) Privégedeelte(n) of tussen Privé-gedeelten;
b. het hek- en traliewerk (voor zover het geen hek en traliewerk betreft ter afscheiding van de tot een Privé-gedeelte behorende tuin), de borstweringen, de (vlucht)trappen, de entrees, de hallen, de gangen, de trappenhuizen, de hellingbanen, de algemene bergingen, de fietsenbergingen, de containerruimten, de ruimten voor de energievoorzieningen, de liftmachines, de (stads-)verwarmingsinstallatie en de warmwaterinstallatie, de hydrofoorinstallaties en de vuilcontainers;
c. de plafonds en overige afwerklagen en de bekleding van de vloeren en de wanden die zich bevinden in de Gemeenschappelijke Ruimten, alsmede de plafonds en afwerklagen van de vloeren van de balkons en terrassen, ook voor zover behorend tot een Privé-gedeelte, tenzij het plafond of de afwerklaag op het balkon/terras door de betreffende Eigenaar of zijn rechtsvoorganger is aangebracht;
d. de raamkozijnen (inclusief ramen en het daarin aanwezige glas) alsmede deurkozijnen met de deuren (inclusief schuifdeuren) en drempels die zich bevinden in de (al dan niet aan balkons of terrassen grenzende) gevels en/of in de wanden die de scheiding vormen tussen Gemeenschappelijke Ruimten of tussen (een) Gemeenschappelijk(e) Ruimte(n) en een Privé-gedeelte, alsmede het daarbij behorende (standaard) hang- en sluitwerk, onverminderd het bepaalde in Artikel 12.2 onder c, en de ventilatieroosters, suskasten en deurdrangers;
e. de energiebesparende voorzieningen ten behoeve van de gezamenlijke Eigenaars;
f. de installaties met de daarbij behorende leidingen, voorzieningen en overige werken, zoals:
– de lift(en);
– de hydrofoor/-foren;
– de (stads-)verwarming dan wel (gecombineerde) blokverwarming en/of warmwatervoorziening of WKO-installatie, met inbegrip van de radiatoren, radiatorkranen en warmtemeters in een Privé-gedeelte (voor zover geen eigendom van derden);
– de luchtbehandeling en de ventilatie;
– de rook- en branddetectie en verdere voorzieningen ter zake van brandbestrijding;
– de bliksembeveiliging of andersoortige centrale aarding;
– de algemene beveiliging;
– de verlichting van de Gemeenschappelijke Gedeelten,
– de droge blusleidingen;
– de brand- en/of doormeldinstallatie;
– de gevelonderhoudsinstallatie;
– de GSO-installatie (Gemeenschappelijke Satelliet Ontvangst);
– de gemeenschappelijke Arbo voorzieningen;
– de AED;
– het drainagesysteem en de voorzieningen voor lokale wateropslag, voor zover de schulden en kosten daarvan niet op grond van Artikel 12 ten laste komen van een individuele Eigenaar;
g. de leidingen en buizen voor:
– de afvoer van hemelwater en afvalwater;
– het transport van gas, water, elektriciteit, data en telefoon-, audio- en videosignalen, met uitzondering van de leidingen en buizen bedoeld in Artikel 12 (ii) onder f en g;
h. de huisbel- en deuropenerinstallatie (inclusief de centrale panelen voorzien van drukknoppen, intercom, videofoon, videobewakingssysteem en naambordhouders), ook voor zover deze zich in de Privé-gedeelten bevinden, met de daarbij behorende leidingen, voorzieningen en overige werken, alsmede de brievenbussen;
i. de overige collectieve voorzieningen.
11.2 Op nieuwe onderdelen en voorzieningen als hiervoor bedoeld is het voorgaande van toepassing met ingang van de dag van aanbrenging daarvan.
11.3 In geval van twijfel of sprake is van een onderdeel van het Gebouw of een voorziening als in dit Artikel bedoeld, geldt het bepaalde in Artikel 22.

Artikel 12
Schulden en kosten die voor rekening zijn van de individuele Eigenaars
Tot de schulden en kosten die voor rekening zijn van de individuele Eigenaars worden onder
meer gerekend:
(i) de schulden en kosten die worden gemaakt in verband met het onderhoud, verbetering
en schoonhouden van het Privé-gedeelte; en
(ii) de schulden en kosten die worden gemaakt ter zake van:
a. het onderhoud, herstel en de vervanging van de niet-dragende wanden in het Privégedeelte;
b. het onderhoud, herstel en de vervanging van plafonds en overige afwerklagen,
9
zoals dekvloeren, tegelwerk, stucwerk, schilderwerk, behang en de bekleding van
de vloeren en wanden binnen het Privé-gedeelte, met uitzondering van de plafonds
en afwerklagen van de vloeren van de tot het Privé-gedeelte behorende balkons en
terrassen, tenzij het betreft een na de bouw gerealiseerd balkon of terras;
c. het onderhoud, herstel en de vervanging van de in het Privé-gedeelte aanwezige
(inpandige) raamkozijnen inclusief ramen en het daarin aanwezige glas alsmede van
de (inpandige) deurkozijnen met de deuren en drempels, waaronder begrepen het
inpandige hang- en sluitwerk, met uitzondering van hetgeen is vermeld in Artikel
11.1 onder d;
d. het schilderen van de onder c bedoelde kozijnen, ramen en deuren alsmede van de
gedeelten van de ramen en deuren (inclusief schuifdeuren) die zich in gesloten
toestand aan de binnenzijde van het Privé-gedeelte bevinden;
e. het onderhoud, herstel en de vervanging van de in het Privé-gedeelte aanwezige
douchecabines, baden, wastafels, waterclosets en wasbakken, een en ander met de
bijbehorende kranen en leidingwerk tot de begrenzing van het Privé-gedeelte
alsmede de kasten en apparatuur in de sanitaire ruimten en de keuken;
f. het schoonhouden en ontstoppen van alle sanitaire voorzieningen en daarbij
behorende afvoerleidingen tot de begrenzing van het Privé-gedeelte;
g. het onderhoud, herstel en de vervanging van afvoerbuizen van hemelwater en
afvalwater, de meterkast en de leidingen voor het transport van gas, water,
elektriciteit en telefoon, audio- en videosignalen van de meterkast naar het Privégedeelte en/of in het Privé-gedeelte, waaronder tevens begrepen de afvoerbuizen
en leidingen die zich bevinden in een vloer of een wand die het Privé-gedeelte
omsluit en die bereikbaar zijn zonder schade van betekenis toe te brengen aan de
betreffende vloer of wand, een en ander voor zover de betreffende voorzieningen
uitsluitend strekken ten behoeve van het betreffende Privé-gedeelte. Onder schade
van betekenis valt schade die niet eenvoudig door de Eigenaar hersteld kan
worden;
h. het onderhoud, herstel en de vervanging van de installaties met daarbij behorende
leidingen, voorzieningen en overige werken voor de zelfstandige verwarming en
koeling van het Privé-gedeelte;
i. het onderhoud, herstel en de vervanging van de andere onderdelen van het
Gebouw en/of voorzieningen die in de Akte als zodanig zijn aangewezen.
Artikel 13
Verwijdering installaties en andere voorzieningen
De Vergadering kan besluiten een installatie of een andere voorziening die voor rekening komt
van twee of meer Eigenaars te verwijderen. Alle bepalingen in het Reglement en het eventuele
Huishoudelijk Reglement met betrekking tot dergelijke installaties en andere voorzieningen zijn
vanaf het moment van verwijdering niet meer op de betreffende installatie respectievelijk
andere voorziening van toepassing.
Artikel 14
Reservefonds en Meerjarenonderhoudsplan
10
14.1 Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 5:126 BW houdt de Vereniging een
Reservefonds in stand ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten. Binnen
het Reservefonds kan per kostensoort een bestemmingsreserve worden gevormd. Ter
zake van het Reservefonds geldt voorts het bepaalde in Artikel 47.
14.2 Indien het Gebouw geheel of gedeeltelijk bestemd is voor bewoning, bedraagt de
jaarlijkse reservering ten behoeve van het Reservefonds:
a. ten minste het bedrag dat door de Vergadering is vastgesteld ter uitvoering van het
Meerjarenonderhoudsplan; of
b. ten minste een half procent van de herbouwwaarde van het Gebouw.
De Vergadering besluit op welk van beide hiervoor vermelde wijzen de Eigenaars aan het
Reservefonds dienen bij te dragen.
14.3 Het Meerjarenonderhoudsplan is ten hoogste vijf jaar oud. Het bevat een planning voor
het niet-jaarlijkse onderhoud en herstel, en de niet-jaarlijkse vernieuwing van het
Gebouw en de op, in en onder de Grond aanwezige werken, een en ander met
uitzondering van de Privé-gedeelten.
Het Meerjarenonderhoudsplan bevat daartoe:
– de werkzaamheden die verricht moeten worden in ten minste de tien Boekjaren
volgend op het Boekjaar waarin het Meerjarenonderhoudsplan is vastgesteld; en
– de berekening van de daarmee gemoeide kosten, zulks gelijkmatig toegerekend aan
de onderscheiden Boekjaren, zodanig dat de voor een bepaald Boekjaar voorziene
kosten uit het Reservefonds voldaan kunnen worden.
14.4 Indien de Vergadering besluit om aan het Reservefonds bij te dragen conform het
bepaalde in Artikel 14.2 onder a is het Bestuur verplicht om een
Meerjarenonderhoudsplan op te stellen dan wel te doen opstellen. Het Bestuur zal het
Meerjarenonderhoudsplan ter vaststelling voorleggen aan de Vergadering.
14.5 Indien het Gebouw niet geheel of gedeeltelijk bestemd is voor bewoning is Artikel 14.2
van overeenkomstige toepassing, tenzij de Vergadering anders besluit.
14.6 Het Reservefonds dient te worden besteed met inachtneming van het
Meerjarenonderhoudsplan. Aanwending van het Reservefonds bij afwezigheid dan wel in
afwijking van het Meerjarenonderhoudsplan is uitsluitend mogelijk na een daartoe
strekkend besluit van de Vergadering. Op dit besluit is het bepaalde in de Artikelen 56.5
en 56.6 van toepassing.
D. Jaarlijkse begroting, Jaarrekening en bijdragen
Artikel 15
Jaarlijkse begroting, Jaarrekening en bijdragen
15.1 Uiterlijk in de jaarvergadering als bedoeld in Artikel 49.1 wordt de begroting vastgesteld
voor het lopende Boekjaar, in welke begroting de volgende posten duidelijk moeten zijn
onderscheiden:
a. de schulden en kosten als bedoeld in Artikel 10.1 onder a;
b. de aan het desbetreffende Boekjaar toe te rekenen bedragen uit hoofde van het
eventuele Meerjarenonderhoudsplan;
c. de toevoegingen aan het Reservefonds en ieders aandeel daarin conform de uit het
11
Reglement voortvloeiende bijdrageplicht; en
d. de baten bedoeld in Artikel 9.2.
Indien één of meer Privé-gedeelten door de Eigenaar(s) wordt/worden verhuurd, wordt,
met het oog op de berekening van de eigenaars- en gebruikerslasten, op verzoek van en
voor rekening van de betreffende Eigenaar(s), in de begroting een splitsing aangebracht
tussen kosten die aan de huurder kunnen worden doorberekend en overige kosten.
15.2 De begroting wordt vastgesteld door de Vergadering. Bij het vaststellen van de begroting
bepaalt de Vergadering tevens het bedrag dat bij wijze van voorschotbijdragen door de
Eigenaars verschuldigd is, alsmede het aandeel van iedere Eigenaar daarin, vastgesteld
met inachtneming van het bepaalde in Artikel 10.1.
15.3 De Eigenaars zijn verplicht met ingang van de eerste maand van het desbetreffende
Boekjaar maandelijks bij vooruitbetaling één/twaalfde van het bedoelde aandeel aan de
Vereniging te voldoen, tenzij de Vergadering anders besluit.
Voor het gedeelte van de voorschotbijdrage van een Eigenaar dat ziet op zijn bijdrage aan
het Reservefonds is hij bevoegd de in Artikel 47.3 bedoelde bankgarantie te stellen.
De betaling van de verschuldigde voorschotbijdrage kan niet worden verrekend of
opgeschort in verband met een (vermeende) vordering op de Vereniging of de
gezamenlijke Eigenaars.
Zolang door de Vergadering niet de voorschotbijdrage voor een Boekjaar is vastgesteld,
moeten de Eigenaars de laatstelijk vastgestelde voorschotbijdragen voldoen. Deze
voorschotbijdragen worden verrekend met de door de Vergadering krachtens Artikel 15.2
vastgestelde voorschotbijdragen. Een eventueel overschot wordt in mindering gebracht
op toekomstige nieuw vastgestelde bedragen, tenzij de Vergadering anders besluit.
Artikel 16
Jaarrekening en bijdragen Eigenaars
16.1 Na afloop van elk Boekjaar maakt het Bestuur het Jaarverslag en de Jaarrekening op.
Het Jaarverslag vermeldt de gang van zaken inzake de Vereniging en geeft een overzicht
van het gevoerde beleid.
De Jaarrekening bestaat uit:
– de exploitatierekening als bedoeld in artikel 5:112 BW, omvattende de baten en
lasten over het afgelopen Boekjaar, onderverdeeld naar de posten vermeld in
Artikel 15.1, alsmede een toelichting;
– de balans, waaruit onder meer de omvang van het Reservefonds blijkt.
Indien één of meer Privé-gedeelten door de Eigenaar(s) wordt/worden verhuurd, wordt
met het oog op de berekening van de eigenaars- en gebruikerslasten op verzoek en voor
rekening van de betreffende Eigenaar(s) in de lasten van de exploitatierekening een
splitsing aangebracht tussen kosten die aan de huurder kunnen worden doorberekend en
overige kosten.
16.2 In de jaarvergadering bedoeld in Artikel 49.1 legt het Bestuur de Jaarrekening ter
goedkeuring voor aan de Vergadering. De Jaarrekening wordt ondertekend door de
bestuurders en de commissarissen. Ontbreekt een Raad van Commissarissen en wordt
omtrent de getrouwheid van de stukken aan de Vergadering niet een verklaring
12
overgelegd afkomstig van een accountant bedoeld in artikel 2:393, lid 1 BW, dan brengt
de kascommissie bedoeld in Artikel 63.2 ter vergadering verslag van haar bevindingen
omtrent de Jaarrekening uit. Na de goedkeuring van de Jaarrekening door de Vergadering,
besluit de Vergadering over de décharge van het Bestuur voor het gevoerde beleid voor
zover dat blijkt uit de Jaarrekening.
16.3 Bij het vaststellen van de Jaarrekening bepaalt de Vergadering tevens de definitieve
bijdragen van de Eigenaars met inachtneming van het bepaalde in Artikel 10.1.
16.4 Bij de toepassing van het in Artikel 16.3 bepaalde treden de definitieve bijdragen in de
plaats van de in Artikel 15.2 bedoelde voorschotbijdragen. Indien deze
voorschotbijdragen de definitieve bijdragen te boven gaan, zal het verschil aan de
Eigenaars worden terugbetaald, tenzij de Vergadering anders besluit. Indien de definitieve
bijdragen de voorschotbijdragen te boven gaan, moeten de Eigenaars het tekort binnen
een maand na de vaststelling van de exploitatierekening aanzuiveren, tenzij de
Vergadering anders besluit.
16.5 Het Bestuur casu quo de Beheerder zal op verzoek en voor rekening van een Eigenaar die
als ondernemer wordt aangemerkt in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968,
ervoor zorg dragen dat de betreffende Eigenaar over een geheel Boekjaar een afrekening
ontvangt waarin is opgenomen de door de Vereniging in het betreffende Boekjaar
betaalde omzetbelasting, voor zover deze omzetbelasting is doorberekend in de door die
Eigenaar verschuldigde voorschotbijdragen respectievelijk definitieve bijdragen aan de
Vereniging.
De afrekeningen ter zake van de reeds in rekening gebrachte voorschotbijdragen
respectievelijk definitieve bijdragen over het betreffende Boekjaar zullen voor hetzelfde
bedrag worden gecrediteerd. Tevens zullen kopieën worden verstrekt van de
inkoopfacturen die betrekking hebben op de door de Vereniging betaalde en aan die
Eigenaar doorberekende omzetbelasting.
Artikel 17
Wanbetaling
17.1 Indien een Eigenaar de door hem aan de Vereniging verschuldigde bijdragen als bedoeld
in Artikel 15.3 en/of Artikel 16.3 en/of Artikel 56.7 en/of boetes niet binnen een maand
nadat het bedrag opeisbaar is geworden aan de Vereniging heeft voldaan, is hij zonder dat
enige ingebrekestelling is vereist in verzuim en is hij over dat bedrag, van de datum van
opeisbaarheid af, een rente verschuldigd, berekend op basis van de wettelijke rente als
bedoeld in artikel 6:119 BW, met een minimum van tien euro (€ 10,=) of zoveel meer als
de Vergadering jaarlijks mocht vaststellen. Het Bestuur is bevoegd dit bedrag te matigen.
Artikel 45 is niet van toepassing.
17.2 Indien een Eigenaar het bedrag van zijn definitieve bijdrage niet binnen zes maanden na
verloop van de termijn als bedoeld in Artikel 16.4 heeft voldaan, wordt zijn schuld
omgeslagen over de andere Eigenaars in de onderlinge verhouding als is bepaald in de
volgende volzin van dit Artikel 17.2, ongeacht de maatregelen die jegens de nalatige
Eigenaar kunnen worden genomen en onverminderd het recht van verhaal van de andere
Eigenaars op eerstgenoemde. De in de vorige volzin bedoelde verhouding is de
verhouding als bepaald in Artikel 8, met dien verstande dat de in dat Artikel bedoelde
13
breukdelen worden gewijzigd zodanig dat de noemer voor de breukdelen gelijk is aan de
som van de tellers van de breukdelen van de in de vorige volzin bedoelde andere
Eigenaars.
17.3 Een Eigenaar is verplicht alle door de Vereniging gemaakte kosten, die van rechtskundige
bijstand daaronder begrepen, voor het verhalen van het door hem aan de Vereniging
verschuldigde, zowel in als buiten rechte, aan de Vereniging te vergoeden.
Artikel 18
Gemeenschappelijk Appartementsrecht, Ondersplitsing
18.1 Voor het geval een Appartementsrecht aan meer Eigenaars gezamenlijk toebehoort, zijn
die Eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die uit de gerechtigdheid tot
dat Appartementsrecht voortvloeien, tenzij het gezamenlijk toebehoren een gevolg is van
een Ondersplitsing.
18.2 In geval van Ondersplitsing gelden de rechten en verplichtingen van de Eigenaar van het
in de Ondersplitsing betrokken Appartementsrecht als rechten en verplichtingen van de
Ondereigenaars gezamenlijk.
18.3 De Eigenaar die zijn Appartementsrecht betrekt in een Ondersplitsing dient daarvan
binnen veertien dagen na de Ondersplitsing mededeling te doen aan het Bestuur onder
vermelding van de personalia en adres(-sen) van de Ondereigenaar(s).
E. Verzekeringen
Artikel 19
Verzekeringen
19.1 Het Bestuur dient het Gebouw te verzekeren bij één of meer door de Vergadering aan te
wijzen verzekeraars tegen water-, storm-, brand- en ontploffingsschade
(opstalverzekering). Het Bestuur dient tevens een verzekering af te sluiten voor de
wettelijke aansprakelijkheid die kan ontstaan voor de Vereniging en voor de Eigenaars als
zodanig. De Vergadering is daarnaast bevoegd te besluiten tot het aangaan van
verzekeringen tegen andere gevaren, zoals ter dekking van de aansprakelijkheid van een
bestuurder of commissaris.
19.2 De Vergadering stelt het bedrag van de verzekeringen vast. Het verzekerde bedrag dient
wat de opstalverzekering betreft overeen te stemmen met de herbouwkosten van het
Gebouw. De vraag of deze overeenstemming bestaat, dient periodiek gecontroleerd te
worden in overleg met de verzekeraar.
19.3 Verzekeringsovereenkomsten worden afgesloten door het Bestuur ten name van de
Vereniging en ten behoeve van de gezamenlijke Eigenaars en mede ten behoeve van de
Vereniging. Het Bestuur is daartoe, voor zover het betreft de in de eerste zin van Artikel
19.1 bedoelde verzekeringen, slechts bevoegd indien het bepaalde in Artikel 19.5 wordt
nageleefd.
19.4 De Eigenaars dienen de uit hoofde van de verzekeringsovereenkomsten als bedoeld in de
eerste zin van Artikel 19.1 uit te keren schadepenningen, indien deze een bedrag gelijk
aan één procent van de verzekerde waarde van het Gebouw te boven gaan, te doen
plaatsen op een voor de financiering van het herstel van de schade krachtens besluit van
14
de Vergadering door het Bestuur te openen afzonderlijke rekening ten name van de
Vereniging. Deze gelden dienen steeds bestemd te blijven voor het herstel of de
wederopbouw, onverminderd artikel 5:136, lid 4 BW.
In geval van toepassing van het bepaalde in artikel 5:136, lid 4 BW zal, indien een Eigenaar
zich heeft schuldig gemaakt aan een daad of verzuim die krachtens de wet of de
verzekeringsvoorwaarden gehele of gedeeltelijke ongehoudenheid van de verzekeraar tot
uitkering van de schadepenningen tot gevolg zou hebben, de uitkering van het aandeel
van de desbetreffende Eigenaar dienen te geschieden aan de verzekeraar.
19.5 Het Bestuur dient ervoor te zorgen, dat de verzekeringsovereenkomsten als bedoeld in de
eerste zin van Artikel 19.1 (opstalverzekeringen) de volgende clausule bevatten:
“Zolang de eigendom van (dan wel een beperkt recht op) het verzekerde gebouw gesplitst
is in appartementsrechten, gelden de volgende aanvullende voorwaarden.
Een daad of verzuim van een eigenaar van een appartementsrecht, welke krachtens de
wet of de verzekeringsvoorwaarden gehele of gedeeltelijke ongehoudenheid van
ondergetekenden tot uitkering van de verzekeringspenningen tot gevolg zou hebben, laat
de uit deze polis voortvloeiende rechten onverlet.
Niettemin zal de verzekeraar in zodanig geval gerechtigd zijn, mits zij voor de uitkering de
wens daartoe te kennen heeft gegeven, een aandeel in de schadepenningen
overeenkomende met het aandeel waarin de desbetreffende eigenaar in de gemeenschap
gerechtigd is, van deze terug te vorderen. In geval van toepassing van artikel 5:136, lid 4
BW zal de uitkering van het aandeel in bedoeld geval in plaats van aan de eigenaar
geschieden aan de verzekeraar.
Gaat de verschuldigde uitkering een bedrag gelijk aan elfduizend driehonderd vijfenveertig
euro (€ 11.345,=) te boven, dan geschiedt zij op de wijze te bepalen door de vergadering
van eigenaars, zulks blijkende uit een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de
notulen van de vergadering.
Door uitkering overeenkomstig de voorwaarden dezer polis zal de verzekeraar tegenover
alle belanghebbenden volledig zijn gekweten”.
19.6 In geval door de Vergadering besloten wordt tot herstel of herbouw, is het bepaalde in
artikel 5:136, leden 2 tot en met 4 BW en artikel 5:138 BW van toepassing, met dien
verstande dat uitkering van het aan iedere Eigenaar toekomende aandeel in de
verzekeringspenningen aan deze in de in artikel 5:136, lid 4 BW bedoelde gevallen slechts
zal kunnen geschieden met toestemming van degenen die op het desbetreffende
Appartementsrecht een recht van hypotheek hebben.
19.7 Indien de schadepenningen niet toereikend blijken te zijn voor herstel of herbouw, draagt
iedere Eigenaar bij in het tekort, in de verhouding als bedoeld in Artikel 10.1,
onverminderd het verhaal op degene die voor de schade aansprakelijk is.
19.8 Iedere Eigenaar is bevoegd een aanvullende verzekering te sluiten. In het geval van een
verandering in het Privé-gedeelte als bedoeld in artikel 5:119 BW is het Bestuur tot het
sluiten van een aanvullende verzekering verplicht. Iedere Eigenaar is verplicht het Bestuur
onverwijld van een verandering in het Privé-gedeelte schriftelijk of per e-mail in kennis te
stellen. Leidt de verandering tot een wijziging van de verzekeringspremie dan komt het
verschil voor rekening van de desbetreffende Eigenaar.
19.9 Leidt het gebruik van een Privé-gedeelte tot verhoging van de verzekeringspremie, dan
15
komt die verhoging voor rekening van de desbetreffende Eigenaar.
F. Gebruik, beheer en onderhoud van de Gemeenschappelijke Gedeelten en
Gemeenschappelijke Zaken
Artikel 20
Onderhoud Gemeenschappelijke Gedeelten en Gemeenschappelijke Zaken
20.1 De Vereniging voert het beheer over en draagt de zorg voor het onderhoud en herstel van
de Gemeenschappelijke Gedeelten en Gemeenschappelijke Zaken.
20.2 Bij Huishoudelijk Reglement kunnen het gebruik, het beheer en het onderhoud van de
Gemeenschappelijke Gedeelten en Gemeenschappelijke Zaken nader worden geregeld.
Artikel 21
Gebruik Gemeenschappelijke Gedeelten en Gemeenschappelijke Zaken
21.1 Iedere Eigenaar en Gebruiker heeft het medegebruik van de Gemeenschappelijke
Gedeelten en Gemeenschappelijke Zaken volgens de bestemming daarvan.
Iedere Eigenaar en Gebruiker is verplicht de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen met
betrekking tot de Gemeenschappelijke Gedeelten en Gemeenschappelijke Zaken, ook
wanneer die zich in zijn Privé-gedeelte bevinden. Hij mag geen inbreuk maken op het
recht van medegebruik van de andere Eigenaars en Gebruikers.
21.2 In afwijking van het in de eerste zin van Artikel 21.1 bepaalde kan in het Reglement
worden bepaald dat aan een Appartementsrecht niet het medegebruik van een bepaald
Gemeenschappelijk Gedeelte en/of bepaalde Gemeenschappelijke Zaak is verbonden.
Tenzij het Reglement anders bepaalt, behoeft de betreffende Eigenaar in dat geval niet bij
te dragen in de schulden en kosten die betrekking hebben op dat Gemeenschappelijke
Gedeelte respectievelijk die Gemeenschappelijke Zaak.
21.3 In afwijking van het in Artikel 21.1 bepaalde kan de Vereniging krachtens een besluit van
de Vergadering dat tot stand gekomen is met de in Artikel 56.5 vermelde meerderheid,
Gemeenschappelijke Gedeelten en/of Gemeenschappelijke Zaken krachtens
overeenkomst aan een Eigenaar of een derde in gebruik geven, al dan niet tegen een door
de Vergadering te bepalen vergoeding, mits:
a. de andere Eigenaars en Gebruikers hierdoor niet onredelijk worden beperkt in het
gebruik en genot van hun Privé-gedeelte en/of hun medegebruik van de
Gemeenschappelijke Gedeelten en/of Gemeenschappelijke Zaken; en
b. de ingebruikgeving kan worden beëindigd door opzegging met inachtneming van
een overeen te komen termijn van ten hoogste zes maanden na een daartoe door
de Vergadering genomen besluit genomen met de in Artikel 56.5 vermelde
meerderheid.
Aan de toestemming tot ingebruikgeving kunnen ook andere voorwaarden worden
verbonden.
21.4 In geval van ingebruikgeving als bedoeld in Artikel 21.3 van een Gemeenschappelijk
Gedeelte en/of Gemeenschappelijke Zaak geldt het in Artikel 23.6 bepaalde onverkort.
16
Artikel 22
Uitleg Akte en splitsingstekening
22.1 In geval van twijfel over de uitleg van de Akte dient, in het uiterste geval door de rechter,
te worden vastgesteld welke uitleg naar objectieve maatstaven het meest aannemelijk is,
waarbij slechts acht mag worden geslagen op de gegevens die voor derden uit of aan de
hand van de Akte kenbaar zijn en voorts rekening wordt gehouden met:
– de aan de Akte te ontlenen aanwijzingen, en met hetgeen daaruit valt af te leiden
omtrent de bedoeling van degene(n) die tot Splitsing of wijziging van de Splitsing
is/zijn overgegaan;
– de rechtsgevolgen waartoe de mogelijke interpretaties van de Akte zouden leiden;
– de feitelijke situatie van het Gebouw en/of de Grond, waarbij kennisneming van de
situatie ter plaatse van belang kan zijn voor de beantwoording van de vraag welke
uitleg het meest aannemelijk is indien de onderdelen van de Akte die voor
verschillende uitleg vatbaar zijn, verwijzen naar feitelijke kenmerken van het
Gebouw en/of de Grond; en
– de overige uit de rechtspraak eventueel voortvloeiende normen.
22.2 Indien de tekst van de Akte in combinatie met de tot de Akte behorende
splitsingstekening geen uitsluitsel geeft over de vraag of een bepaalde ruimte tot een
Privé-gedeelte of een Gemeenschappelijke Ruimte behoort, kan er niet op voorhand van
worden uitgegaan dat hetzij de tekst van de Akte hetzij de tot de Akte behorende
splitsingstekening de bedoeling van degene(n) die tot Splitsing of wijziging van de Splitsing
is/zijn overgegaan juist weergeeft. De inhoud van de Akte dient te worden vastgesteld op
de in Artikel 22.1 beschreven wijze, waarbij mede rekening wordt gehouden met de
gedetailleerdheid waarin de betreffende gedeelten zijn omschreven in de tekst van de
Akte en zijn weergegeven op de tot de Akte behorende splitsingstekening.
22.3 Kopteksten zijn in het Reglement slechts ingevoegd voor het leesgemak en zijn niet van
invloed op de inhoud van de hierin opgenomen bepalingen.
Artikel 23
Gebruik Gemeenschappelijke Ruimten
23.1 Iedere Eigenaar en Gebruiker is verplicht zich te onthouden van luidruchtigheid, het
onnodig verblijf in de Gemeenschappelijke Ruimten en het plaatsen van voertuigen of
andere voorwerpen op plaatsen die hiervoor niet zijn bestemd.
23.2 De Gemeenschappelijke Ruimten mogen niet worden gebruikt voor het ophangen van
schilderijen, afbeeldingen of andere voorwerpen, en het aanbrengen van decoraties en
dergelijke.
23.3 De Vergadering kan toestemming verlenen tot het verrichten van handelingen die
afwijken van het bepaalde in de Artikelen 23.1 en 23.2.
23.4. Een Eigenaar of Gebruiker die buitenshuis afhankelijk is van een scootmobiel en in het
Privé-gedeelte geen redelijkerwijs geschikte plaats heeft om deze te stallen, is bevoegd
om deze te stallen in een Gemeenschappelijke Ruimte.
De locatie waar de Eigenaar of Gebruiker de scootmobiel in dat geval wenst te stallen,
behoeft de toestemming van de Vergadering. Vanwege het bepaalde in de Wet gelijke
behandeling op grond van handicap of chronische ziekte kan de Vergadering de
17
toestemming niet weigeren indien de Vereniging geen andere – objectief gezien –
redelijkerwijs geschikte stallingsplaats kan aanwijzen, waarbij de aanvaardbaarheid van
het alternatief dient worden beoordeeld vanuit het perspectief van de Eigenaar of
Gebruiker om wie het gaat.
Indien de betreffende Eigenaar of Gebruiker en de Vergadering niet in onderling overleg
tot overeenstemming komen omtrent het volgende:
– of de Eigenaar/Gebruiker voor het zich buitenshuis verplaatsen wel of niet
afhankelijk is van een scootmobiel;
– of in het Privé-gedeelte wel of geen redelijkerwijs geschikte plaats aanwezig is om
een scootmobiel te stallen;
– of een door de Vergadering voorgestelde alternatieve stallingsplaats voor de
Eigenaar/Gebruiker fysiek haalbaar is, gelet op de aard van de handicap of
chronische ziekte en de daaruit voor de Eigenaar/Gebruiker voortvloeiende
beperkingen en het verwachte verloop daarvan,
dient dit te worden beoordeeld door een door de betreffende Eigenaar/Gebruiker en
Vergadering gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijk therapeut of indicatie-adviseur (een
ter zake deskundige adviseur in dienst van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) als
bedoeld in de Wet langdurige zorg of een daarvoor in de plaats gekomen regeling).
Het hiervoor in dit Artikel 23.4 bepaalde geldt niet indien de Vergadering kan aantonen
dat het onthouden van toestemming voor het in de Gemeenschappelijke Ruimten stallen
van de scootmobiel noodzakelijk is ter bescherming van de veiligheid van de andere
Eigenaars en/of Gebruikers. In dat geval zal de Vergadering geen toestemming voor het
stallen verlenen.
Het hiervoor in dit Artikel 23.4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op andere
voorzieningen die een Eigenaar of Gebruiker vanwege een handicap of chronische ziekte
nodig heeft.
De kosten van aanleg, gebruik, energieverbruik, onderhoud, herstel en vernieuwing van
de voorzieningen die in de Gemeenschappelijke Ruimten worden aangebracht en de
kosten van herstel van beschadigingen die achterblijven wanneer de voorzieningen
worden verwijderd, komen ten laste van de Eigenaar of Gebruiker ten behoeve van wie
deze zijn aangebracht.
23.5 Het in Artikel 23.4 bepaalde geldt niet indien en voor zover uit de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische
ziekte of enige andere wettelijke regeling anders voortvloeit.
23.6 Het is, behoudens het bepaalde in Artikel 23.4, niet toegestaan om op enigerlei wijze, in
strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften, de doorgang via de
Gemeenschappelijke Ruimten, in het bijzonder vluchtwegen, te belemmeren,
bijvoorbeeld door het plaatsen van voorwerpen of andere obstakels (zoals kinderwagens,
fietsen en andere voertuigen, vuilniscontainers en bloembakken).
23.7 De afvoer van vuilnis dient te geschieden overeenkomstig de ter plaatse geldende
richtlijnen en voorts overeenkomstig de besluiten van de Vergadering en/of het Bestuur
en met inachtneming van het eventuele Huishoudelijk Reglement.
Indien (mede) ten behoeve van de afvoer van huisvuil containers beschikbaar zijn, dient
het huisvuil daarin te worden gedeponeerd. Het deponeren en opslaan van huisvuil op
18
galerijen, gangen of in trappenhuizen en/of andere Gemeenschappelijke Gedeelten is niet
toegestaan.
23.8 De Eigenaars en Gebruikers hebben zonder toestemming van het Bestuur geen toegang
tot de Gemeenschappelijke Ruimten waarin zich de centrale (nuts-)voorzieningen
bevinden.
Artikel 24
Verbodsbepalingen Gebouw en Gemeenschappelijke Gedeelten
24.1 Ook indien daarvoor geen wijziging van de Akte is vereist, is iedere op-, aan-, onder- of
bijbouw door een Eigenaar zonder voorafgaande toestemming van de Vergadering
verboden.
24.2 De kosten van aanleg, onderhoud, herstel en vernieuwing van een op-, aan-, onder- of
bijbouw, ook indien deze door natrekking bestanddeel wordt van het Gebouw, komen ten
laste van de Eigenaar van het Appartementsrecht ten behoeve waarvan de op-, aan-,
onder- of bijbouw strekt.
Schade als gevolg van de op-, aan-, onder- of bijbouw alsmede de extra premies die ter
zake van de eventuele verzekering van de op-, aan-, onder- of bijbouw verschuldigd zijn,
komen voor rekening en risico en derhalve ten laste van de in de vorige zin bedoelde
Eigenaar respectievelijk diens rechtsopvolgers.
24.3 Het zichtbaar aanbrengen in of aan het Gebouw dan wel op de Grond van naamborden,
reclameaanduidingen, uithangborden, zonweringen, wind- en terrasschermen, rolluiken,
zonnepanelen, boilers, vlaggen, spandoeken, bloembakken, schijnwerpers,
(schotel-)antennes, antennes van zendamateurs, alarminstallaties, luchtbehandelings- en
koelinstallaties, en in het algemeen van uitstekende voorwerpen, alsmede het in het zicht
hangen van wasgoed, mag slechts geschieden met toestemming van de Vergadering of
volgens regels te bepalen in het Huishoudelijk Reglement. Het in de vorige zin bepaalde
geldt mede voor de tot de Privé-gedeelten behorende buitenruimten.
24.4 De Eigenaars en Gebruikers mogen zonder toestemming van de Vergadering geen
veranderingen aanbrengen in de Gemeenschappelijke Gedeelten, ook als deze zich in
Privé-gedeelten bevinden.
24.5 Het in dit Artikel 24 bepaalde is niet van toepassing op het aanbrengen van oplaadpunten
als bedoeld in Artikel 28.3.
Artikel 25
Veranderingen in constructie Gebouw
25.1 De Eigenaars en Gebruikers mogen zonder toestemming van de Vergadering geen
verandering aanbrengen waardoor het architectonisch uiterlijk of de constructie van het
Gebouw gewijzigd wordt. De toestemming kan niet worden verleend indien de hechtheid
van het Gebouw door de verandering in gevaar kan worden gebracht.
25.2 In afwijking van het in Artikel 24.3 en 25.1 bepaalde is de Eigenaar die gerechtigd is tot
twee of meer direct horizontaal en/of verticaal aan elkaar grenzende Privé-gedeelten, na
verkregen toestemming van het Bestuur, bevoegd om de tussen die Privé-gedeelten
aanwezige (gemeenschappelijke) scheidingswand(en), respectievelijk
(gemeenschappelijke) vloer(en) geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of – indien
19
zodanige wanden, dan wel vloer(en) (nog) niet zijn aangebracht – verwijderd te houden,
mits deze scheidingswand(en), dan wel vloer(en) geen dragende functie heeft/hebben in
de constructie van het Gebouw.
Deze bevoegdheid eindigt zodra de Eigenaar niet meer gerechtigd is tot de desbetreffende
aan elkaar grenzende Privé-gedeelten, in welk geval de Eigenaar gehouden is de
begrenzing van de desbetreffende Privé-gedeelten te brengen in de oorspronkelijke
toestand door het (her)plaatsen van de scheidingswand(en) dan wel vloer(en) in een
zoveel mogelijk gelijkwaardige technische uitvoering als de overige scheidingswanden dan
wel vloer(en) van genoemde Privé-gedeelten.
Van het voornemen tot het verwijderen van dergelijke niet dragende scheidingswand(en)
dan wel vloer(en) en in geval van (her)plaatsing, dient het Bestuur vooraf door de
desbetreffende Eigenaar(s) schriftelijk of per e-mail in kennis te worden gesteld.
Het Bestuur kan nadere eisen stellen ten aanzien van het verwijderen van de
scheidingswand(en) dan wel vloer(en) en het (her-)plaatsen ervan voor wat betreft
afwerking, kwaliteit en (geluids-)isolatie.
De desbetreffende Eigenaar en diens rechtsopvolgers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de
nakoming van het in dit Artikel 25.2 bepaalde.
25.3 Voor zover de in Artikel 25.2 bedoelde aan elkaar grenzende Privé-gedeelten bij dezelfde
Gebruiker in gebruik zijn, terwijl de betreffende Appartementsrechten aan twee of meer
Eigenaars toebehoren, kan het Bestuur ontheffing van de in Artikel 25.2 bedoelde
gehoudenheid tot (her-)plaatsing van de scheidingswand(en) dan wel scheidingsvloer(en)
verlenen.
Artikel 26
Toestemming, bedoeld in de Artikelen 23, 24 en 25
Aan het geven van toestemming of ontheffing, bedoeld in de Artikelen 23, 24 en 25, kunnen
voorwaarden worden verbonden. Toestemmingen en ontheffingen kunnen worden gewijzigd en
worden ingetrokken.
De in de Artikelen 23, 24 en 25 bedoelde toestemmingen of ontheffingen mogen niet op
onredelijke gronden worden geweigerd, gewijzigd of ingetrokken, noch kunnen aan het
verlenen daarvan onredelijke voorwaarden worden verbonden.
G. Gebruik, beheer en onderhoud van de Privé-gedeelten
Artikel 27
Gebruik Privé-gedeelten
27.1 Iedere Eigenaar en Gebruiker is verplicht het Privé-gedeelte te gebruiken overeenkomstig
de daaraan in de Akte gegeven bestemming. Een gebruik dat afwijkt van de in de Akte
gegeven bestemming en niet bij Reglement is verboden, is slechts geoorloofd met
toestemming van de Vergadering, onverminderd eventuele andere privaat- of
publiekrechtelijke beperkingen.
27.2 a. Het is niet toegestaan in het Privé-gedeelte een beroep of bedrijf uit te oefenen of
te doen uitoefenen dat in strijd is met de goede zeden, waaronder mede wordt
verstaan het gelegenheid geven tot het beroepsmatig uitoefenen of doen
20
uitoefenen van het gokspel, de prostitutie en het produceren en/of verkopen van
verdovende middelen.
b. Het is niet toegestaan in het Privé-gedeelte activiteiten op het gebied van de
horeca en/of het pensionbedrijf uit te oefenen noch is verhuur voor recreatie
toegestaan.
Onder het pensionbedrijf respectievelijk verhuur voor recreatie worden onder meer
begrepen:
– het gedurende één of meer nachten tegen betaling ter beschikking stellen
van het Privé-gedeelte of een gedeelte daarvan ongeacht of tevens ontbijt
wordt verstrekt;
– het tegen vergoeding in gebruik geven van het Privé-gedeelte of een
gedeelte daarvan tijdens tijdelijke afwezigheid van de Eigenaar of Gebruiker,
anders dan krachtens een huurovereenkomst voor zes maanden of langer.
Het Privé-gedeelte of een gedeelte daarvan mag ook niet voor andere dan de
hiervoor vermelde vormen van verhuur voor recreatie worden gebruikt.
In afwijking van het hiervoor bepaalde is een gebruik als hiervoor in dit Artikel 27.2
onder b vermeld toegestaan indien en voor zover dat gebruik uitdrukkelijk in
overeenstemming is met de in de Akte vermelde bestemming van het Privégedeelte en niet in strijd is met het publiekrecht en/of eventuele verplichtingen
jegens derden.
De Vergadering kan toestemming verlenen voor een gebruik als hiervoor in dit
Artikel 27.2 onder b bedoeld, mits het betreffende gebruik niet in strijd is met het
publiekrecht en/of eventuele verplichtingen jegens derden. Indien de Vergadering
bedoelde toestemming verleent, dient in het Huishoudelijk Reglement duidelijk
omschreven te worden welk gebruik is toegestaan en welke eventuele
voorwaarden daaraan verbonden zijn.
c. Elektriciteitsaansluitingen in tot Privé-gedeelten behorende bergingen en garages
waarvan het elektriciteitsverbruik ten laste komt van de gezamenlijke Eigenaars
mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van verlichting, behoudens
toestemming van de Vergadering.
d. Een Privé-gedeelte dat bestemd is voor de stalling van één of meer motorrijtuigen
dient te worden gebruikt voor de stalling van rijklare motorrijtuigen en mag niet
worden gebruikt voor het stallen van caravans, aanhangwagens en dergelijke, noch
voor het uitvoeren van reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan
motorrijtuigen dan wel enig ander van het toegestane gebruik afwijkend gebruik,
behoudens toestemming van de Vergadering.
Het in de vorige zin vermelde verbod geldt niet voor afgesloten Privé-gedeelten
(zoals garageboxen) die bestemd zijn voor de stalling van een of meer
motorrijtuigen die toebehoren aan dan wel in gebruik zijn bij de Eigenaar of
Gebruiker van het betreffende Privé-gedeelte, diens huisgenoten en eventuele
bezoekers.
27.3 Een besluit van de Vergadering tot het verlenen van de toestemming als bedoeld in Artikel
27.1 dan wel 27.2 onder b, c en d dient te worden genomen met de in Artikel 56.5
vermelde meerderheid. Een dergelijk besluit kan alleen worden genomen indien:
21
a. het betreffende gebruik niet in strijd is met het publiekrecht en/of eventuele
verplichtingen jegens derden;
b. de andere Eigenaars en Gebruikers hierdoor niet onredelijk worden beperkt in het
gebruik en genot van hun Privé-gedeelte; en
c. het van de Akte afwijkende gebruik door een besluit van de Vergadering genomen
met de in Artikel 56.6 vermelde meerderheid kan worden beëindigd, zodanig dat
het betreffende Privé-gedeelte weer overeenkomstig de daaraan in de Akte
gegeven bestemming gebruikt dient te worden binnen een termijn van ten minste
drie en ten hoogste zes maanden na het daartoe door de Vergadering genomen
besluit.
27.4 Bij Huishoudelijk Reglement kan het gebruik, het beheer en het onderhoud van de Privégedeelten nader worden geregeld. Daarbij kunnen tevens regels ter voorkoming van
geluidshinder of andere vormen van hinder worden opgenomen.
27.5 In geval van Ondersplitsing worden het gebruik, het beheer en het onderhoud van het in
de Ondersplitsing betrokken Appartementsrecht geregeld bij de akte waarbij de
Ondersplitsing plaatsvindt met inachtneming van de bepalingen in het Reglement.
Artikel 28
Gebruik Privé-gedeelten: overige bepalingen
28.1 De vloerbedekking in de Privé-gedeelten dient van een zodanige samenstelling te zijn dat
contactgeluiden zo veel mogelijk worden tegengegaan. Behalve in keukens en sanitaire
ruimten is het met name niet toegestaan om parket, laminaat, stenen, tegels of
andersoortige harde vloeren aan te brengen, tenzij dit geschiedt met inachtneming van
normen die bij Huishoudelijk Reglement of door de Vergadering zijn vastgesteld en
zodanig dat geen onredelijke hinder kan ontstaan voor de overige Eigenaars en/of
Gebruikers.
Indien het Huishoudelijk Reglement geen normen als bedoeld bevat en ook de
Vergadering de normen niet heeft vastgesteld, geldt het volgende. Alleen vloerbedekking
die de isolatie-index voor contactgeluid (Ico) met meer dan tien decibel verbetert indien
een betonvloer met de desbetreffende vloerbedekking wordt belegd, is toegestaan. De
verbetering moet zijn beoordeeld op basis van de norm NEN 1070 of NEN 5077
respectievelijk een daarvoor in de plaats getreden norm en zijn uitgedrukt in een
verbetering van de Ico.
28.2 De Eigenaars en Gebruikers mogen zonder toestemming van de Vergadering geen open
vuur-/haardinstallaties aanleggen.
28.3 Een Eigenaar die gerechtigd is tot een Appartementsrecht dat bestemd is dan wel mede
bestemd is voor de stalling van een motorrijtuig is bevoegd om, zonder toestemming van
de Vergadering, voor eigen rekening en risico een oplaadpunt voor een elektrisch
aangedreven motorrijtuig te doen aanbrengen.
Het betreffende oplaadpunt dient:
– te worden aangebracht binnen de begrenzing van het Privé-gedeelte (daaronder
mede begrepen: een muur die het Privé-gedeelte begrenst, het plafond boven het
Privé-gedeelte en een kolom die direct naast het Privé-gedeelte staat);
– te worden aangebracht door een ter zake van oplaadpunten erkende installateur
22
op basis van een door hem opgesteld werkplan;
– zodanig te worden aangebracht dat de kosten van het stroomverbruik ten laste
komen van degene die van het oplaadpunt gebruik maakt (indien het oplaadpunt
wordt aangesloten op een ten laste van de gezamenlijke Eigenaars komende
energievoorziening, dient een tussenmeter te worden geplaatst zodanig dat het
elektriciteitsverbruik van het oplaadpunt wordt doorbelast aan de betreffende
Eigenaar);
– bij gebruik niet te leiden tot beperking van de beschikbare energie voor andere
apparatuur van de Eigenaars; technische oplossingen ter voorkoming dat het
oplaadpunt leidt tot uitval en/of storing van andere apparatuur die door de
Eigenaars wordt gebruikt, komen gelijkelijk voor rekening van de Eigenaars ten
behoeve van wie een oplaadpunt is of op enig moment wordt aangebracht;
– door de Eigenaar voor zijn rekening en risico in goede staat te worden
onderhouden; en
– te voldoen aan de eventueel in een Huishoudelijk Reglement opgenomen
voorschriften.
De extra administratiekosten van de Vereniging in verband met een oplaadpunt komen
ten laste van de Eigenaar ten behoeve van wie het oplaadpunt is aangebracht. Een
Eigenaar die voornemens is een oplaadpunt te doen aanbrengen, doet daarvan
mededeling aan het Bestuur onder overlegging van het werkplan.
Alvorens de Eigenaar bevoegd is het oplaadpunt te installeren, dient de verzekeraar voor
de installatie toestemming te verlenen. Een verhoging van de premie die verband houdt
met het gebruik van het oplaadpunt komt voor rekening van de betreffende Eigenaar.
Nadat het oplaadpunt is geïnstalleerd dient de Eigenaar aan het Bestuur een certificaat of
garantiedocument te overleggen waaruit blijkt dat het oplaadpunt conform de daarvoor
geldende voorschriften is geïnstalleerd.
De Eigenaar die een oplaadpunt doet aanbrengen, is bevoegd om de kabels en leidingen
die noodzakelijk zijn om het oplaadpunt op het elektriciteitsnet aan te sluiten te laten
lopen via de Gemeenschappelijke Ruimten, mits dat geschiedt op een daartoe geëigende
en de voor de andere Eigenaars minst bezwarende wijze.
Wanneer het oplaadpunt blijvend niet meer wordt gebruikt dient degene die op dat
moment tot het betreffende Appartementsrecht gerechtigd is het oplaadpunt en de
daarbij behorende kabels en leidingen en overige werken op eerste verzoek van het
Bestuur voor eigen rekening en risico te verwijderen.
28.4 Een ten tijde van het verlijden van de Akte bestaande situatie die in strijd is met het
hiervoor in dit Artikel bepaalde dient te worden geduld.
Zodra de betreffende situatie na het verlijden van de Akte wordt vernieuwd, dient die
nieuwe situatie met het hiervoor in dit Artikel bepaalde in overeenstemming te worden
gebracht.
Artikel 29
Opslag gevaarlijke stoffen
Opslag van andere dan voor normaal huishoudelijk gebruik bestemde (brand)gevaarlijke,
ontplofbare dan wel verontreinigende stoffen en/of materialen is uitsluitend geoorloofd in niet
23
voor bewoning bestemde Privé-gedeelten, na verkregen schriftelijke of per e-mail verleende
toestemming van het Bestuur. Het Bestuur kan deze toestemming verlenen, mits aan de
volgende drie vereisten is voldaan, onverminderd de bevoegdheid van het Bestuur om
aanvullende eisen te stellen:
– het opslaan als zodanig en de wijze van opslag is niet in strijd met de geldende
regelgeving;
– de opslag geschiedt in speciaal daartoe ingerichte opslagkluizen/tanks;
– de opslag is in verband met de verzekering tijdig gemeld bij de verzekeraar.
De extra verschuldigde premie voor de opstalverzekering als gevolg van het hebben en houden
van deze hiervoor bedoelde stoffen is voor rekening van de desbetreffende Eigenaar.
Artikel 30
Onderhoud Privé-gedeelten. Gedoogverplichting. Diversen
30.1 Iedere Eigenaar en Gebruiker is verplicht zijn Privé-gedeelte voor eigen rekening
behoorlijk te onderhouden. Tot dat onderhoud behoort met name herstel, vernieuwing
en vervanging van het schilder-, behang- en tegelwerk, het onderhoud van de plafonds en
van de afwerklagen van de vloeren met uitzondering van de balkons, het stucwerk en de
privé binnendeuren (waaronder begrepen hang- en sluitwerk), het schoonhouden en
ontstoppen van alle sanitair en leidingen met uitzondering van de leidingen als bedoeld in
Artikel 11.1 onder g. Tot dat onderhoud behoort tevens het schilderwerk van die zijden
van deuren en raamkozijnen inclusief ramen als bedoeld in Artikel 12 (ii) onder d die zich
in gesloten toestand aan de binnenzijde van het Privé-gedeelte bevinden.
30.2 Iedere Eigenaar en Gebruiker dient er voor zorg te dragen dat de Gemeenschappelijke
Gedeelten die zich in zijn Privé-gedeelte bevinden te allen tijde goed bereikbaar zijn.
30.3 Indien voor het verrichten van een handeling met betrekking tot een ander Privé-gedeelte
of met betrekking tot een Gemeenschappelijk Gedeelte, de toegang tot of het gebruik van
een Privé-gedeelte naar het oordeel van het Bestuur noodzakelijk is, is iedere
desbetreffende Eigenaar en Gebruiker verplicht de toegang te verlenen respectievelijk het
gebruik toe te staan. Eventuele schade die hieruit voortvloeit, wordt door de Eigenaar van
het andere Appartementsrecht respectievelijk de Vereniging vergoed.
30.4 De Eigenaars en Gebruikers zullen in voorkomend geval over en weer gedogen dat gebruik
wordt gemaakt van hun Privé-gedeelte teneinde te kunnen vluchten via de zich in het
Gebouw bevindende vluchtroutes.
30.5 De Eigenaars en de Gebruikers zijn verplicht een bestuurder of de door het Bestuur aan te
wijzen personen toegang tot zijn Privé-gedeelte te verschaffen, wanneer dit voor de
vervulling van de taak van het Bestuur noodzakelijk is.
30.6 Indien wordt besloten tot vervanging of tot herstel van dakbedekking onder de daktuinen,
de terrassen en/of de balkons die behoren tot een Privé-gedeelte, dient de betreffende
Eigenaar het daarop aanwezige beloopbaar oppervlak (zoals betegeling, vlonders of
kunstgras) voor eigen rekening te verwijderen en te herstellen. De betreffende Eigenaar
heeft, in afwijking van Artikel 30.3, in dat geval geen recht op schadevergoeding.
30.7 Glasschade in of aan een Privé-gedeelte komt voor rekening van iedere betrokken
Eigenaar en Gebruiker indien en voor zover er geen verzekering bestaat in de zin van
Artikel 19. Indien en voor zover wel een zodanige verzekering bestaat, draagt het Bestuur
24
zorg voor de reparatie.
Artikel 31
Collectieve voorzieningen
31.1 Iedere Eigenaar en Gebruiker is verplicht de collectieve voorzieningen en de bijbehorende
leidingen en overige werken als bedoeld in Artikel 11.1 te gedogen.
31.2 Het is de Eigenaar en Gebruiker verboden afzuigkappen en de afvoer van droogmachines
aan te sluiten op kanalen die daartoe niet bestemd zijn.
Voor iedere Eigenaar en Gebruiker van een Privé-gedeelte dat is aangesloten op een
centrale mechanische afzuiginstallatie geldt het volgende:
a. de Eigenaar en Gebruiker mag geen wijziging aanbrengen in het bestaande systeem
van de mechanische afzuiging in de keuken, badkamer en toilet;
b. het is iedere Eigenaar en Gebruiker echter wel toegestaan op de mechanische
afzuiging in de keuken een motorloze afzuigkap aan te sluiten, mits deze aangepast
is aan het mechanische afzuigsysteem;
c. de apparatuur voor de mechanische ventilatie in alle Privé-gedeelten mag slechts
worden gewijzigd door personen of bedrijven die daartoe van het Bestuur opdracht
hebben gekregen.
Artikel 32
Risico
32.1 Schade aan een Privé-gedeelte, met uitzondering van schade aan de zich daarin
bevindende Gemeenschappelijke Gedeelten en/of Gemeenschappelijke Zaken, is voor
rekening en risico van de betrokken Eigenaar.
32.2 Het in Artikel 32.1 bepaalde geldt niet voor schade die veroorzaakt is door een
gebeurtenis die buiten het betrokken Privé-gedeelte heeft plaatsgehad. In dat geval komt
de schade aan het Privé-gedeelte voor rekening en risico van de Eigenaars gezamenlijk,
onverminderd hun verhaal op degene die voor de schade aansprakelijk is. Voor
glasschade in of aan een Privé-gedeelte geldt het bepaalde in Artikel 30.7.
32.3 Schade aan de zich in de Privé-gedeelten bevindende Gemeenschappelijke Gedeelten
en/of Gemeenschappelijke Zaken is voor rekening en risico van de Eigenaars gezamenlijk,
onverminderd hun verhaal op degene die voor de schade aansprakelijk is.
Artikel 33
Tot de Privé-gedeelten behorende tuinen en andere buitenruimten
33.1 Iedere Eigenaar en Gebruiker die recht heeft op het gebruik van een Privé-gedeelte
waartoe een tuin behoort is verplicht dit (deel van het) Privé-gedeelte voor zijn rekening
als tuin aan te leggen en te onderhouden met inachtneming van de besluiten van de
Vergadering en van het bepaalde in het eventuele Huishoudelijk Reglement. Onder dit
onderhoud is begrepen het onderhoud, herstel, de vernieuwing en vervanging van
erfafscheidingen, bergruimten en schuren. Het in de vorige twee zinnen bepaalde geldt
niet indien en voor zover uit de Akte blijkt dat de aanleg, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing dan wel vervanging dient te geschieden door en/of voor rekening van de
gezamenlijke Eigenaars.
25
33.2 De tot de Privé-gedeelten behorende (dak-)terrassen en balkons mogen uitsluitend als
zodanig worden gebruikt en hierop mogen geen zware plantenbakken/bouwsels, bassins,
aarde en dergelijke worden aangebracht die het draagvermogen van die (dak-)terrassen,
het onderliggende dak en balkons overtreffen, zulks ter voorkoming van schade aan de
(dak-)terrassen, balkons, plafonds en daken.
Tevens mogen op de (dak-)terrassen en balkons geen beplantingen worden aangebracht,
waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat na volgroeiing alsnog het draagvermogen
wordt overschreden of dat die beplanting dusdanig uitgroeit dat de lichtinval in een ander
Privé-gedeelte wordt belemmerd.
33.3 Het is niet geoorloofd zonder toestemming van de Vergadering opgaand hout in de tuin,
op het (dak-)terras, het balkon dan wel een andere buitenruimte te hebben waardoor het
uitzicht van de andere Eigenaars of Gebruikers en het ontvangen van licht en lucht door
de ramen en openingen van het Gebouw zouden worden belemmerd. Evenmin is het
geoorloofd zonder deze toestemming auto’s, caravans, schuurtjes, bergingen, kasten,
carports, boten, trailers, tenten en dergelijke in de tuin dan wel op het (dak-)terras of het
balkon dan wel een andere buitenruimte te plaatsen.
33.4 Het is evenmin zonder toestemming van de Vergadering geoorloofd tegen de muren
planten of heesters te laten groeien tot voorbij vijftig centimeter beneden het laagste
raamkozijn van de eerste verdieping van het Gebouw.
33.5 Het is niet geoorloofd om zonder toestemming van de Vergadering in een tuin, op een
(dak-)terras, een balkon dan wel in of op een andere buitenruimte behorend tot het Privégedeelte in een houtkachel of op andere wijze een vuur te stoken. Tenzij het
Huishoudelijk Reglement anders bepaalt, valt het barbecueën op houtskool, gas of
elektriciteit niet onder dit verbod.
33.6 Ten tijde van het verlijden van de Akte met Artikel 33.1 tot en met 33.4 strijdige situaties
worden, indien zij niet illegaal zijn, geduld. Het in dit Artikel 33 bepaalde is na
verwijdering, vervanging of vernieuwing van de in dit Artikel 33 bedoelde zaken en/of
beplanting, onverkort op de nieuwe situatie van toepassing.
Artikel 34
Toestemming bedoeld in de Artikelen 27, 28, 29 en 33
Aan het verlenen van een toestemming als bedoeld in de Artikelen 27.1, 27.2 onder b, c en d,
28, 29 en 33 kunnen voorwaarden worden verbonden. Toestemmingen kunnen worden
gewijzigd en ingetrokken.
De in de Artikelen 27.1, 27.2 onder b, c en d, 28, 29 en 33 bedoelde toestemmingen mogen niet
op onredelijke gronden worden geweigerd, gewijzigd of worden ingetrokken noch kunnen aan
het verlenen daarvan onredelijke voorwaarden worden verbonden.
Artikel 35
Nadere regeling in het Huishoudelijk Reglement
Het in de Artikelen 28 tot en met 33 bepaalde kan bij Huishoudelijk Reglement nader worden
geregeld.
26
H. Het door een Eigenaar zelf in gebruik nemen van zijn Privé-gedeelte
Artikel 36
Gebruik Privé-gedeelte door Eigenaar/Gebruiker
36.1 Iedere Eigenaar en Gebruiker heeft het recht op het uitsluitend gebruik van zijn Privégedeelte.
36.2 Een Eigenaar behoeft geen toestemming om, met zijn eventuele huisgenoten, zijn Privégedeelte in gebruik te nemen of om een tot dusver niet tot zijn huisgenoten behorend
persoon bij zich te doen inwonen.
I. Het in gebruik geven door een Eigenaar van zijn Privé-gedeelte aan een Gebruiker
Artikel 37
Ingebruikgeving Privé-gedeelte
37.1 Een Eigenaar kan de aan zijn Appartementsrecht verbonden gebruiksrechten door een
ander laten uitoefenen, mits hij er voor zorgdraagt dat die ander het gebruik slechts
verkrijgt na ondertekening van en afgifte aan het Bestuur van een in drievoud
opgemaakte en gedagtekende verklaring dat hij de bepalingen van het Reglement en het
eventuele Huishoudelijk Reglement, alsmede eventuele regels als bedoeld in artikel 5:128,
lid 1 BW, voor zover die op een Gebruiker betrekking hebben, zal naleven en deze drie
exemplaren van de verklaring door het Bestuur voor gezien zijn ondertekend.
Een Eigenaar wordt geacht aan het in de vorige zin bepaalde te hebben voldaan indien de
in de vorige zin bedoelde verklaring van de Gebruiker is opgenomen in de overeenkomst
waarbij het Privé-gedeelte met inbegrip van het medegebruik van de Gemeenschappelijke
Ruimten en Gemeenschappelijke Zaken aan de Gebruiker is verhuurd of op andere wijze
in gebruik is gegeven en een kopie of een uittreksel van deze overeenkomst in drievoud
aan het Bestuur ter hand is gesteld en deze drie kopieën of uittreksels door het Bestuur
voor gezien zijn ondertekend.
In afwijking van het bepaalde in de vorige zin kan het Bestuur met een Eigenaar als
hiervoor in dit Artikel bedoeld ook andere afspraken maken ter waarborging van het
belang dat degene die het gebruiksrecht uitoefent gebonden is aan de bepalingen van het
Reglement en het eventuele Huishoudelijk Reglement, en aan eventuele regels als
bedoeld in artikel 5:128, lid 1 BW, voor zover die op een Gebruiker betrekking hebben.
37.2 Van de in Artikel 37.1 bedoelde door het Bestuur voor gezien getekende drie exemplaren
van de verklaring respectievelijk drie kopieën of uittreksels van de overeenkomst behoudt
het Bestuur er één en geeft hij de andere twee af aan de Eigenaar respectievelijk de
Gebruiker.
Het Bestuur houdt een register van Gebruikers aan waarin is opgenomen welke
Gebruikers op grond van het bepaalde in Artikel 37.1 gebonden zijn aan het Reglement en
het eventuele Huishoudelijk Reglement, alsmede aan eventuele regels als bedoeld in
artikel 5:128, lid 1 BW, voor zover die op een Gebruiker betrekking hebben.
37.3 De in Artikel 37.1 bedoelde verklaring wordt geacht ook betrekking te hebben op
besluiten en bepalingen die na die verklaring worden genomen respectievelijk
vastgesteld, tenzij een beroep op die besluiten en bepalingen jegens de Gebruiker in strijd
27
zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Artikel 5:128, lid 2 BW is van toepassing.
37.4 Het bepaalde in de voorgaande leden van dit Artikel is niet van toepassing op Gebruikers
ten tijde van de totstandkoming van de Splitsing, tenzij de kantonrechter op de voet van
artikel 5:128, lid 2 BW anders beslist.
37.5 Het Bestuur stelt de Gebruiker op de hoogte van iedere aanvulling of verandering van het
Reglement of het eventuele Huishoudelijk Reglement, alsmede van eventuele regels als
bedoeld in artikel 5:128 BW.
37.6 Niettegenstaande de ingebruikgeving van een Privé-gedeelte aan een ander, blijft de
Eigenaar aansprakelijk voor de verplichtingen die uit het Reglement voortvloeien en voor
de gedragingen van de Gebruiker van zijn Privé-gedeelte, onverminderd het bepaalde in
Artikel 45. De Eigenaar en de Gebruiker kunnen gezamenlijk schriftelijk of per e-mail aan
het Bestuur mededelen dat de door de Eigenaar verschuldigde definitieve en
voorschotbijdragen door de Gebruiker zullen worden voldaan, onverminderd de
verplichtingen van de Eigenaar tot betaling.
Artikel 38
Borgtocht Gebruiker
38.1 Het Bestuur kan te allen tijde verlangen dat de Gebruiker zich jegens de Vereniging als
borg verbindt voor de Eigenaar, en wel voor de betaling van hetgeen die Eigenaar
ingevolge het Reglement aan de Vereniging schuldig is of zal worden.
38.2 Voormelde borgtocht strekt zich slechts uit tot verplichtingen van de betrokken Eigenaar
die opeisbaar worden na het tijdstip waarop per aangetekende brief door het Bestuur aan
de Gebruiker is medegedeeld dat de Vereniging van de in Artikel 38.1 bedoelde
bevoegdheid gebruik maakt. De Gebruiker is uit hoofde van de hier bedoelde borgtocht
per maand nimmer meer verschuldigd dan een bedrag gelijk aan de geschatte
maandelijkse huurwaarde van het betreffende Privé-gedeelte.
Artikel 39
Ontruiming Gebruiker en onbevoegde
39.1 Een Eigenaar is verplicht er voor zorg te dragen dat zijn Privé-gedeelte niet betrokken
wordt door een Gebruiker die de in Artikel 37.1 bedoelde verklaring of overeenkomst niet
getekend heeft.
39.2 De Gebruiker die zonder de in Artikel 37 bedoelde verklaring getekend te hebben of
zonder de in Artikel 38 bedoelde verplichting te zijn nagekomen een Privé-gedeelte
betrokken heeft dan wel in gebruik houdt, kan door het Bestuur worden verwijderd en
hem kan het gebruik van de Gemeenschappelijke Ruimten en Gemeenschappelijke Zaken
worden ontzegd.
39.3 Indien iemand zonder enige titel een Privé-gedeelte betrokken heeft, neemt het Bestuur
tijdig alle noodzakelijke maatregelen die kunnen leiden tot ontruiming van het Privégedeelte. Ook de Eigenaar is verplicht tot het nemen van maatregelen tot ontruiming.
Het Bestuur gaat niet tot ontruiming over dan nadat het de betrokkene tot ontruiming
heeft aangemaand.
Aan de betrokkene kan in ieder geval het gebruik van de Gemeenschappelijke Ruimten en
Gemeenschappelijke Zaken worden ontzegd.
28
39.4 De kosten van ontruiming als bedoeld in dit Artikel en alle overige kosten die het Bestuur
in dit verband moet maken, zijn voor rekening van de betreffende Eigenaar.
Artikel 40
Ondergebruik
De Artikelen 37, 38 en 39 zijn van overeenkomstige toepassing op de Gebruiker die zijn rechten
ontleent aan een andere Gebruiker.
J. Ontzegging van het gebruik van een Privé-gedeelte
Artikel 41
Ontzegging gebruik Privé-gedeelte
41.1 Aan de Eigenaar die zelf het recht van gebruik uitoefent en die:
a. de bepalingen van het Reglement, het eventuele Huishoudelijk Reglement, de
eventuele regels bedoeld in artikel 5:128 BW of besluiten van de Vergadering niet
nakomt of overtreedt;
b. zich schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag jegens andere Eigenaars en/of
Gebruikers;
c. door zijn aanwezigheid in het Gebouw aanleiding geeft tot ernstige verstoring van
de rust in het Gebouw;
d. zijn financiële verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt;
kan door de Vergadering een waarschuwing worden gegeven dat, indien hij ondanks deze
waarschuwing een of meer van de genoemde gedragingen verricht of voortzet, de
Vergadering kan overgaan tot de in Artikel 41.2 bedoelde maatregel.
41.2 Worden een of meer van de in Artikel 41.1 bedoelde gedragingen nogmaals gepleegd of
worden deze voortgezet, dan kan de Vergadering besluiten tot ontzegging van het gebruik
van het Privé-gedeelte dat aan de Eigenaar toekomt alsmede van het medegebruik van de
Gemeenschappelijke Ruimten en Gemeenschappelijke Zaken. Deze ontzegging van het
(mede)gebruik laat onverlet dat de betreffende Eigenaar de verplichtingen voortvloeiende
uit de wet, het Reglement, het eventuele Huishoudelijke Reglement, de eventuele regels
bedoeld in artikel 5:128 BW en de besluiten van de Vergadering dient na te leven.
41.3 De Vergadering besluit niet tot het geven van een waarschuwing of tot ontzegging van het
gebruik dan na verhoor of behoorlijke oproeping van de Eigenaar. De oproeping geschiedt
tegelijkertijd met de bijeenroeping van de Vergadering, en wel bij deurwaardersexploot of
aangetekende brief met vermelding van de gerezen bezwaren. De Eigenaar kan zich ter
vergadering doen vertegenwoordigen of doen bijstaan door een raadsman.
41.4 De in dit Artikel bedoelde besluiten moeten worden genomen met overeenkomstige
toepassing van de Artikelen 56.5 en 56.6.
41.5 De in dit Artikel bedoelde besluiten worden door het Bestuur bij aangetekende brief ter
kennis gebracht van de betreffende Eigenaar en van de houder(s) van het/de op zijn
Appartementsrecht rustende hypotheekrecht(en). De besluiten vermelden de gronden die
tot de maatregel hebben geleid.
41.6 Een besluit tot ontzegging van het hierboven bedoelde gebruik mag niet eerder ten
uitvoer worden gelegd dan na verloop van een maand na verzending van de kennisgeving
29
als bedoeld in Artikel 41.5. Beroep op de rechter ingevolge artikel 5:130 BW schorst de
tenuitvoerlegging van het genomen besluit, tenzij de rechter anders bepaalt.
41.7 Indien een Eigenaar zijn Privé-gedeelte in gebruik heeft gegeven aan een Gebruiker, is het
in de vorige leden bepaalde op de Gebruiker van toepassing wanneer deze een gedraging
verricht als bedoeld in Artikel 41.1 of indien hij niet voldoet aan de financiële
verplichtingen voortvloeiende uit de door hem gestelde borgtocht.
41.8 Indien een Ondereigenaar of de Gebruiker van diens Privé-gedeelte een gedraging
verricht als bedoeld in Artikel 41.1 kan de Vergadering besluiten dat de vergadering van
Ondereigenaars tegenover diegene die de overtreding begaan heeft een besluit tot
ontzegging van het gebruik als in Artikel 41.1 bedoeld moet nemen. De betreffende
vergadering van Ondereigenaars is in dat geval verplicht een zodanige maatregel te
nemen met toepassing van het in dit Artikel bepaalde.
41.9 Het in dit Artikel bepaalde geldt eveneens ten aanzien van een Gebruiker die zijn rechten
ontleent aan een andere Gebruiker.
K. Overdracht Appartementsrecht. Vestiging en overdracht beperkte rechten
Artikel 42
Overdracht
42.1 Een Appartementsrecht kan worden overgedragen. Onder overdracht is in dit Artikel
mede begrepen een levering ten titel van verdeling.
42.2 In geval van overdracht is het Bestuur verplicht aan de met de levering van het
Appartementsrecht belaste notaris een aan de akte van levering te hechten verklaring af
te geven, die een opgave inhoudt van:
a. hetgeen de Eigenaar op de dag van overdracht aan de Vereniging schuldig is ter
zake van de voorschotbijdragen en definitieve bijdragen als bedoeld in
respectievelijk de Artikelen 15.2 en 16.3, die in het lopende of het voorafgaande
Boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden;
b. hetgeen de Eigenaar op de dag van overdracht aan de Vereniging schuldig is ter
zake van de extra voorschotbijdragen als bedoeld in Artikel 56.7 die in het lopende
of het voorafgaande Boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden;
c. de schulden van de Vereniging uit hoofde van door de Vereniging aangegane
overeenkomsten van geldlening waarvoor de Eigenaar op de dag van overdracht
aansprakelijk is, en het aandeel van de Eigenaar daarin;
d. de omvang van het Reservefonds en het aandeel daarin van de Eigenaar; en
e. de andere schulden van de Vereniging dan die bedoeld in dit Artikel 42.2 onder c.
42.3 De oude en de nieuwe Eigenaar zijn jegens de Vereniging hoofdelijk aansprakelijk voor de
met betrekking tot het overgedragen Appartementsrecht verschuldigde
voorschotbijdragen en definitieve bijdragen als bedoeld in de Artikelen 15.2 en 16.3 en de
extra (voorschot-)bijdragen als bedoeld in Artikel 56.7, die in het lopende of in het
voorafgaande Boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, met dien
verstande dat ter zake van de bijdragen die verschuldigd zijn op de datum van overdracht
geldt dat de nieuwe Eigenaar niet verder aansprakelijk is dan tot de bedragen die blijken
uit de opgave als bedoeld in Artikel 42.2.
30
42.4 Uitsluitend de nieuwe Eigenaar is aansprakelijk voor de schulden van de Vereniging uit
hoofde van geldlening, voor zover de oude Eigenaar daarvoor aansprakelijk was en tot de
bedragen die blijken uit de opgave als bedoeld in Artikel 42.2.
42.5 Uitsluitend de oude Eigenaar is aansprakelijk voor bijdragen die verschuldigd zijn in
verband met schadevergoedingen die door de gezamenlijke Eigenaars als zodanig
verschuldigd zijn aan een van hen of aan een derde als gevolg van een rechtsfeit dat heeft
plaatsgevonden in het tijdvak waarin hij Eigenaar was.
42.6 Na overdracht van een Appartementsrecht moet de verkrijger daarvan onverwijld
schriftelijk of per e-mail mededeling doen aan het Bestuur.
42.7 Het Bestuur zorgt ervoor dat alle overeenkomsten die op naam staan van de gezamenlijke
Eigenaars mede komen te staan op naam van de nieuwe Eigenaar en niet langer op naam
staan van de oude Eigenaar.
42.8 Indien de Vereniging voor de eigendomsovergang een financiële bijdrage verschuldigd is
aan de Beheerder, komt deze ten laste van de oude Eigenaar.
42.9 De eventuele informatiekosten en toetredingskosten, die slechts mogen dienen ter
dekking van de gemaakte kosten, komen ten laste van de nieuwe Eigenaar.
Artikel 43
Vruchtgebruik en recht van gebruik en/of bewoning
43.1 Op een Appartementsrecht kan een recht van vruchtgebruik en een recht van gebruik
en/of bewoning worden gevestigd.
43.2 Indien op een Appartementsrecht een recht van vruchtgebruik is gevestigd, treedt de
vruchtgebruiker in de plaats van de Eigenaar ten aanzien van de aansprakelijkheid voor de
gezamenlijke schulden en de aan de gezamenlijke Eigenaars en/of de Vereniging
verschuldigde bijdragen.
43.3 Het bepaalde in Artikel 42 is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging, overdracht
en het einde van het recht van vruchtgebruik.
43.4 Tenzij bij de akte van vestiging van het recht van vruchtgebruik anders is bepaald, wordt
het aan het Appartementsrecht verbonden stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
43.5 Na de vestiging van het recht van vruchtgebruik moet de vruchtgebruiker daarvan
onverwijld schriftelijk of per e-mail mededeling doen aan het Bestuur. De mededeling
houdt tevens in of hij dan wel de Eigenaar bevoegd is tot uitoefening van het stemrecht.
43.6 Het in Artikel 43.2 tot en met 43.5 bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij de
vestiging en het einde van een recht van gebruik en/of bewoning.
Artikel 44
Rechten van erfpacht en opstal
44.1 Een Eigenaar is bevoegd om zonder medewerking van de andere Eigenaars en beperkt
gerechtigden een recht van erfpacht en/of een recht van opstal als bedoeld in artikel
5:118a BW te vestigen.
44.2 De Eigenaar die een recht van erfpacht en/of een recht van opstal als bedoeld in artikel
5:118a BW heeft gevestigd, blijft aansprakelijk voor de gezamenlijke schulden en de aan
de gezamenlijke Eigenaars en/of de Vereniging verschuldigde bijdragen.
31
Van het bepaalde in de vorige zin kan bij de akte van vestiging niet worden afgeweken. Bij
de akte van vestiging kan desgewenst worden bepaald dat, en zo ja in hoeverre, de
gerechtigde tot het door de Eigenaar gevestigde recht van erfpacht en/of recht van opstal
naast de Eigenaar hoofdelijk aansprakelijk is voor de ter zake van het Appartementsrecht
verschuldigde bijdragen.
44.3 In geval van vestiging van het recht van erfpacht worden de krachtens de wet, de Akte en
het Huishoudelijk Reglement aan de Eigenaar toekomende bevoegdheden, waaronder het
stemrecht, uitgeoefend door de erfpachter, tenzij in de akte van vestiging van het recht
van erfpacht anders is bepaald.
44.4 De vestiging van het recht van opstal als bedoeld in artikel 5:118a BW laat onverlet dat de
bevoegdheden die een Eigenaar krachtens de wet, de Akte en het eventuele Huishoudelijk
Reglement kan uitoefenen, waaronder het aan het Appartementsrecht verbonden
stemrecht, door de Eigenaar worden uitgeoefend, tenzij in de akte van vestiging van het
opstalrecht anders is bepaald.
44.5 Na de vestiging van een recht van erfpacht en/of recht van opstal als bedoeld in artikel
5:118a BW moet de beperkt gerechtigde daarvan onverwijld schriftelijk of per e-mail
mededeling doen aan het Bestuur. De mededeling houdt tevens in of de erfpachter
respectievelijk de gerechtigde tot het opstalrecht dan wel de Eigenaar bevoegd is tot
uitoefening van het stemrecht.
L. Overtredingen
Artikel 45
Overtredingen
45.1 Het Bestuur ziet ten behoeve van de Eigenaars en Gebruikers toe op nakoming door een
Eigenaar of door een Gebruiker van de wet, het Reglement, het Huishoudelijk Reglement
en de besluiten van de Vergadering. Bij overtreding of niet-nakoming door een Eigenaar
of Gebruiker van de wet, het Reglement of het Huishoudelijk Reglement of van een
besluit van de Vergadering, zal het Bestuur de betreffende Eigenaar of Gebruiker een
schriftelijke waarschuwing doen toekomen per aangetekende brief en hem wijzen op de
overtreding of niet-nakoming.
45.2 Indien de betrokkene binnen een maand geen gevolg geeft aan de waarschuwing kan het
Bestuur hem voor elke overtreding of niet-nakoming een eenmalige of dagboete opleggen
van ten hoogste een bedrag dat door de Vergadering voor zodanige overtredingen of nietnakoming is bepaald, onverminderd de gehoudenheid van de betreffende Eigenaar of
Gebruiker tot schadevergoeding, zo daartoe termen aanwezig zijn en onverminderd de
andere maatregelen, die de Vergadering kan nemen krachtens de wet of het Reglement.
Behoudens andersluidend besluit van de Vergadering bedraagt het maximum van een
eenmalige boete vijfhonderd euro (€ 500,=) en bedraagt een dagboete honderdvijftig
euro (€ 150,=), met een maximum van vijfduizend euro (€ 5.000,=).
45.3 De te verbeuren boeten komen ten bate van de Vereniging.
45.4 Indien het bedrag van de boete niet binnen veertien dagen nadat de boete is opgelegd
wordt voldaan, is Artikel 17.1 van overeenkomstige toepassing.
45.5 Voor de toepassing van dit Artikel wordt een Ondereigenaar gelijkgesteld aan een
32
Eigenaar.
M. Oprichting van de Vereniging en vaststelling van de statuten van de Vereniging
I. Algemene bepalingen
Artikel 46
De Vereniging
46.1 De Vereniging wordt bij de Akte opgericht. Zij kan een verkorte naam voeren. De statuten
van de Vereniging maken deel uit van het Reglement.
46.2 De naam van de Vereniging en de gemeente waar zij haar zetel heeft worden in de Akte
bepaald.
46.3 De Vereniging heeft ten doel het beheer van het Gebouw en de Grond, met uitzondering
van de Privé-gedeelten, en het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de
Eigenaars.
46.4 Ter bereiking van haar doel kan de Vereniging een Appartementsrecht of een ander
registergoed in eigendom verkrijgen en dit hypothecair verbinden tot zekerheid voor
(een) door haar aan te gane geldlening(en). De Vereniging is bevoegd het in de vorige zin
bedoelde Appartementsrecht of ander registergoed aan de Eigenaars of aan derden over
te dragen of in gebruik te geven.
46.5 De Vereniging kan vergunningen die betrekking hebben op het Gebouw en/of de Grond,
alsmede de exploitatie daarvan, aanvragen en op naam houden.
46.6 Het Bestuur draagt zorg voor naleving van de registratieverplichtingen die uit de wet
voortvloeien.
Artikel 47
Financiële middelen van de Vereniging
47.1 De middelen van de Vereniging worden gevormd door de bijdragen van de Eigenaars
verschuldigd krachtens het Reglement, alsmede door andere baten.
47.2 Het Bestuur is verplicht de kasmiddelen van de Vereniging te deponeren op een daartoe
aangehouden bankrekening ten name van de Vereniging. Opbrengsten van het saldo op
deze bankrekening zullen aan dat saldo worden toegevoegd, tenzij de Vergadering anders
besluit.
47.3 De gelden van het Reservefonds worden gedeponeerd op een afzonderlijke
betaalrekening of spaarrekening als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel
toezicht, ten name van de Vereniging. Van de vorige volzin kan slechts worden afgeweken
bij besluit van de Vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste vier vijfden
van het aantal stemmen dat aan de Eigenaars toekomt, of door middel van het ten
behoeve van de bijdragen verstrekken van een bankgarantie ten name van de Vereniging.
47.4 De Vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in Artikel 56.5 besluiten tot
belegging van de gelden van het Reservefonds, welke belegging dient te geschieden met
inachtneming van algemeen aanvaarde bedrijfseconomische eisen op beleggingsgebied
als rentabiliteit, solvabiliteit en risicospreiding en dient te zijn afgestemd op het doel van
het Reservefonds.
33
47.5 Over de gelden van het Reservefonds kan slechts worden beschikt door het Bestuur ter
uitvoering van een daartoe strekkend besluit van de Vergadering. Betalingen ten laste van
het Reservefonds ter uitvoering van een dergelijk besluit kunnen slechts plaatsvinden
door twee gezamenlijk handelende personen, die daartoe door de Vergadering zijn
aangewezen.
47.6 Opheffing van het Reservefonds is niet mogelijk anders dan bij opheffing van de Splitsing.
47.7 De Vereniging is bevoegd om in het kader van het beheer van de Gemeenschappelijke
Gedeelten en Gemeenschappelijke Zaken een overeenkomst van geldlening aan te gaan.
Een besluit tot het aangaan van een geldlening dient te worden genomen met
inachtneming van het bepaalde in Artikel 56.5 en 56.6.
Indien de Vergadering besluit dat de Vereniging een geldlening aangaat, dient gelijktijdig
te worden vastgesteld voor welk doel de geldlening wordt aangegaan.
47.8 Indien het Reglement niet voorziet in andere aandelen, is iedere Eigenaar jegens de
financier aansprakelijk conform zijn in Artikel 8 bedoelde breukdeel. De Eigenaars zijn
onderling en jegens de Vereniging bijdrageplichtig voor de aandelen waarvoor zij jegens
de financier aansprakelijk zijn.
Artikel 48
Boekjaar
Het Boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. In geval van Ondersplitsing dient het Boekjaar van de
Vereniging van Ondereigenaars gelijk te zijn aan het Boekjaar.
II. De Vergadering
Artikel 49
Aanleidingen tot het bijeenroepen van de Vergadering; de Voorzitter
49.1 Jaarlijks wordt, binnen zes maanden na afloop van het Boekjaar, een vergadering
gehouden, de jaarvergadering. In deze jaarvergadering legt het Bestuur, overeenkomstig
het bepaalde in Artikel 16.2, de Jaarrekening ter goedkeuring voor aan de Vergadering en
brengt het Bestuur een mondeling of schriftelijk Jaarverslag uit. De Vergadering kan, in
afwijking van de eerste zin van dit Artikel 49.1, besluiten om de termijn te verlengen
waarbinnen de Jaarrekening ter goedkeuring dient te worden voorgelegd en het
Jaarverslag dient te worden uitgebracht. In dat geval wordt, binnen de daartoe door de
Vergadering vastgestelde termijn, een extra vergadering bijeengeroepen ter goedkeuring
van de Jaarrekening en ter uitbrenging van het Jaarverslag.
Na goedkeuring van de Jaarrekening besluit de Vergadering over het al dan niet verlenen
van décharge aan het Bestuur voor het gevoerde beleid voor zover dat blijkt uit de
Jaarrekening. Indien en voor zover de Vergadering het Bestuur geen décharge verleent,
zal de Vergadering aangeven en in de notulen van de vergadering doen vastleggen ten
aanzien van welke onderdelen van het door het Bestuur gevoerde beleid décharge wordt
onthouden.
49.2 Vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls het Bestuur, de Raad van
Commissarissen of de Voorzitter dit nodig acht, en daarnaast indien een aantal
stemgerechtigden dat tezamen tenminste tien procent van het totaal aantal stemmen kan
34
uitbrengen dit schriftelijk of per e-mail verzoekt aan het Bestuur.
49.3 Indien een door stemgerechtigden verlangde vergadering niet door het Bestuur wordt
bijeengeroepen op een zodanige termijn dat de verlangde vergadering binnen
eenentwintig dagen na ontvangst van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers
bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van het Reglement. In
geval van Ondersplitsing wordt de in de vorige zin vermelde termijn verdubbeld.
49.4 De Vergadering benoemt al dan niet uit de stemgerechtigden de Voorzitter. Voor de
eerste maal kan de benoeming van de Voorzitter bij de Akte geschieden.
Tenzij bij de benoeming anders is bepaald wordt de Voorzitter voor onbepaalde tijd
benoemd. Hij kan te allen tijde door de Vergadering worden ontslagen.
49.5 De Voorzitter is belast met de leiding van de vergadering; bij zijn afwezigheid voorzien de
ter vergadering aanwezige Eigenaars zelf in hun leiding.
49.6 Indien het Bestuur uit meer dan één persoon bestaat, kunnen de functies van voorzitter
van het Bestuur en Voorzitter in één persoon verenigd zijn. In dat geval worden alle
bepalingen in het Reglement of een eventueel Huishoudelijk Reglement die een
machtiging van het Bestuur door de Voorzitter voorschrijven voor niet geschreven
gehouden.
Artikel 50
De vergadering: procedurevoorschriften
50.1 De vergaderingen worden gehouden op een door het Bestuur vast te stellen plaats in de
gemeente waar de Grond is gelegen of in een nabij gelegen gemeente, een en ander bij
voorkeur in de nabijheid van de Grond.
50.2 De oproeping ter vergadering van de stemgerechtigden vindt schriftelijk plaats met een
termijn van tenminste vijftien dagen, de dag van oproeping en die van vergadering
daaronder niet gerekend. De oproeping kan ook elektronisch worden verzonden naar het
door de stemgerechtigden opgegeven e-mailadres. In geval van een schriftelijke
oproeping, die niet wordt verzonden naar het e-mailadres, wordt deze verzonden naar de
werkelijke of, in overeenstemming met art. 1:15 BW, de gekozen woonplaats van de
stemgerechtigde. Bij de oproeping worden gevoegd de agenda en de daarbij behorende
vergaderstukken alsmede de plaats en het tijdstip van de vergadering. Elke
stemgerechtigde is bevoegd tot uiterlijk zeven dagen voor de vergadering aan het Bestuur
door middel van een schriftelijke kennisgeving of per e-mail onderwerpen op de agenda
te laten plaatsen. Het Bestuur is in dat geval verplicht onverwijld de overige
stemgerechtigden hiervan in kennis te stellen.
In geval van Ondersplitsing worden de in dit Artikel 50.2 vermelde termijnen verdubbeld.
Een niet op de agenda geplaatst voorstel kan uitsluitend in behandeling worden genomen
indien alle stemgerechtigden, al of niet ter vergadering aanwezig, hun goedkeuring
daartoe hebben gegeven.
50.3 Alle ter vergadering aanwezige stemgerechtigden zijn verplicht een presentielijst te
tekenen. Deze presentielijst is bepalend voor het quorum. Een gevolmachtigde tekent de
presentielijst namens de volmachtgever.
50.4 Van het verhandelde in de vergadering worden, tenzij hiervan een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, onderhandse notulen gehouden, die moeten worden
35
ondertekend door de Voorzitter (dan wel de persoon die vanwege de afwezigheid van de
Voorzitter op grond van Artikel 49.5 de leiding van de vergadering had) en het Bestuur en
worden vastgesteld in dezelfde of de eerstvolgende vergadering.
50.5 Het Bestuur zendt schriftelijk of per e-mail aan iedere Eigenaar binnen twee weken na de
vergadering de notulen dan wel concept-notulen toe.
Artikel 51
Stemrecht
51.1 Stemgerechtigd zijn de Eigenaars. Bij erfpacht, vruchtgebruik of recht van gebruik en/of
bewoning komt het stemrecht toe aan de beperkt gerechtigde, tenzij bij de vestiging van
het recht anders is bepaald. Bij het recht van opstal blijft het stemrecht bij de Eigenaar,
tenzij bij de vestiging van dat recht anders is bepaald.
51.2 Het totaal aantal stemmen en het aantal stemmen dat ieder van de Eigenaars kan
uitbrengen worden in de Akte bepaald. Indien het stemrecht toekomt aan een beperkt
gerechtigde kan deze het aantal stemmen uitbrengen dat blijkens de Akte kan worden
uitgebracht door de Eigenaar van het Appartementsrecht waarop het beperkte recht rust.
De Vergadering kan in geval van Ondersplitsing besluiten het aantal uit te brengen
stemmen te verveelvoudigen, doch slechts onder handhaving van de onderlinge
stemverhouding tussen de Eigenaars als in de Akte is bepaald.
51.3 In geval van Ondersplitsing zal het stemrecht dat ter zake van het in de Ondersplitsing
betrokken Appartementsrecht kan worden uitgebracht, worden uitgebracht door het
bestuur van de Vereniging van Ondereigenaars.
De stemmen voor het in een Ondersplitsing betrokken Appartementsrecht behoeven niet
eensluidend te worden uitgebracht.
51.4 De Ondereigenaars zijn bevoegd de vergadering bij te wonen. Uitsluitend het bestuur van
de Vereniging van Ondereigenaars is bevoegd om in de vergadering het woord te voeren.
Artikel 52
Stemrecht mede-Eigenaars
52.1 Indien een Appartementsrecht, anders dan als gevolg van Ondersplitsing, aan meer
Eigenaars dan wel beperkt gerechtigden toekomt, kan het aan dat Appartementsrecht
verbonden stemrecht in een vergadering door slechts één van die Eigenaars
respectievelijk beperkt gerechtigden dan wel door een derde, daartoe schriftelijk of per email aangewezen, worden uitgeoefend.
52.2 Indien zij over hun vertegenwoordiging ter vergadering niet tot overeenstemming kunnen
komen, is de meest gerede van hen bevoegd de kantonrechter te verzoeken een van hen
of een derde aan te wijzen als vertegenwoordiger.
Artikel 53
Bevoegdheden ter vergadering
53.1 Iedere Eigenaar is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk of per e-mail
gevolmachtigde die al dan niet lid van de Vereniging is, de vergadering bij te wonen,
daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, wat dit laatste betreft met
inachtneming van het bepaalde in Artikel 51.4 en Artikel 52.1. Indien de Eigenaar een
36
recht van erfpacht, recht van opstal, recht van vruchtgebruik of recht van gebruik en/of
bewoning heeft verleend en het stemrecht aan de beperkt gerechtigde toekomt, heeft de
betreffende Eigenaar zelf geen recht om te stemmen.
Een bestuurder kan niet als gevolmachtigde van een stemgerechtigde optreden.
Iedere stemgerechtigde en gevolmachtigde is bevoegd zich te doen vergezellen van een
jurist of een accountant die ter vergadering het woord mag voeren.
53.2 De stemgerechtigden kunnen hun stemrecht uitoefenen door middel van een door de
Vergadering gekozen elektronisch communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het
elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan
kennisnemen van de verhandelingen ter Vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
De Vergadering kan bepalen dat bovendien is vereist dat de stemgerechtigde via het
elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
Stemmen die voorafgaand aan de vergadering, doch niet eerder dan op de dertigste dag
voor die vergadering, via het door de Vergadering bepaalde elektronisch
communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijkgesteld met ten tijde van de
vergadering uitgebrachte stemmen. De Vergadering kan nadere voorwaarden stellen voor
het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.
Artikel 54
Voorschriften inzake het stemmen
54.1 Alle besluiten waarvoor in dit Reglement of krachtens de wet geen afwijkende regeling is
voorgeschreven worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt hier verstaan: meer dan de helft van
de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen, ongeldige stemmen en
(verklaringen van) stemonthouding worden niet tot de uitgebrachte stemmen gerekend.
54.2 Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien
bij stemming over personen geen van hen de volstrekte meerderheid der uitgebrachte
stemmen verkrijgt, wordt herstemd tussen de twee personen die de meeste stemmen
hebben verkregen. Indien meer dan twee personen de meeste stemmen verkregen
hebben, wordt door loting uitgemaakt welke twee van hen voor herstemming in
aanmerking komen.
Indien het grootste aantal stemmen slechts door één persoon is verkregen doch geen
sprake is van een volstrekte meerderheid, zal opnieuw worden gestemd tussen die
persoon en de persoon die een aantal stemmen verkregen heeft dat het dichtst bij het
grootste aantal stemmen ligt. Indien meerdere personen in laatst bedoelde situatie
verkeren, zal door het lot worden beslist wie van hen voor het opnieuw stemmen in
aanmerking komt. Bij deze tweede stemming is diegene gekozen die de meeste stemmen
verkregen heeft, terwijl in geval van stakende stemmen het lot beslist.
54.3 Met een besluit van de Vergadering staat gelijk een voorstel, waarmee alle
stemgerechtigden schriftelijk, per e-mail of per door de Vergadering gekozen elektronisch
communicatiemiddel hebben ingestemd.
37
Artikel 55
Vernietiging van een besluit van de Vergadering
Besluiten zijn vernietigbaar conform het bepaalde in de artikelen 2:15 en 5:130 BW. De
bevoegdheid om vernietiging van een besluit te verzoeken vervalt door verloop van een maand,
welke termijn begint met de aanvang van de dag volgende op de dag waarop de
belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan kennis heeft kunnen nemen.
Het vorenstaande is niet van toepassing op een besluit tot wijziging van de Akte als bedoeld in
Artikel 65.
Artikel 56
Besluiten over beheer en onderhoud
56.1 a. De Vergadering beslist over het beheer van de Gemeenschappelijke Gedeelten en
de Gemeenschappelijke Zaken, voor zover de beslissing hierover op grond van
Artikel 56.2 niet aan het Bestuur toekomt.
b. De Vergadering kan besluiten, dat besluiten betreffende niet tot het Privé-gedeelte
behorende onderdelen van het Gebouw en/of de Grond waarvan de daarmee
verband houdende kosten op grond van het Reglement voor rekening komen van
een Eigenaar of een bepaalde groep Eigenaars, uitsluitend kunnen worden
genomen door die Eigenaar(s).
Bij het nemen van een dergelijk besluit zal de Vergadering in het Huishoudelijk
Reglement opnemen:
– over welke onderwerpen;
– voor het nemen van welke met name te vermelden besluiten; en
– tot welke bedragen,
de betreffende Eigenaar(s) bevoegd zijn en welke bepalingen van het Reglement op
zodanige besluiten van overeenkomstige toepassing zijn.
De Vergadering bepaalt tevens het aantal stemmen dat ieder van de Eigenaars bij
het nemen van besluiten als hiervoor bedoeld kan uitbrengen, en legt dat vast in
het Huishoudelijk Reglement.
Op de vergaderingen van de betreffende Eigenaars en het nemen van besluiten zijn
de regels van het Reglement over de wijze van oproeping ter vergadering,
besluitvorming en dergelijke van overeenkomstige toepassing. Een op grond van dit
Artikel 56.1 onder b door de desbetreffende Eigenaar(s) genomen besluit staat
gelijk met een besluit van de Vergadering. Het in de eerste zin van dit Artikel 56.1
onder b bedoelde besluit van de Vergadering kan te allen tijde door de Vergadering
worden gewijzigd of ingetrokken. Zodanige intrekking vindt steeds plaats indien één
van de stemgerechtigden daarom verzoekt.
56.2 De beslissing over het onderhoud van de Gemeenschappelijke Gedeelten en de
Gemeenschappelijke Zaken die ingevolge Artikel 10.2 onder a en b voor rekening komen
van de gezamenlijke Eigenaars berust bij het Bestuur, onverminderd het bepaalde in
Artikel 61.2.
Het Bestuur kan geen onderhoudswerkzaamheden opdragen die niet op de vastgestelde
begroting voorkomen, tenzij het daartoe vooraf door de Vergadering is gemachtigd.
56.3 De Vergadering beslist over de kleur van het buitenverfwerk alsmede over de kleur van
38
het verfwerk van de gedeelten van het Gebouw en de voorzieningen als bedoeld in Artikel
11 die aanwezig zijn in de Gemeenschappelijke Ruimten en waarvan de kosten ingevolge
de Akte voor rekening komen van de gezamenlijke Eigenaars, daaronder begrepen het
verfwerk aan de deuren naar de Privé-gedeelten voor zover het betreft de zijde daarvan
die – wanneer de deur gesloten is – zichtbaar is vanuit de Gemeenschappelijke Ruimten of
vanaf de buitenzijde van het Gebouw.
56.4 Iedere Eigenaar en Gebruiker is verplicht zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering
van de besluiten van de Vergadering. Lijdt hij als gevolg hiervan schade dan wordt deze
hem door de Vereniging vergoed.
56.5 Besluiten van de Vergadering tot:
a. het doen van buiten het in Artikel 10.2 onder a en b bedoelde onderhoud vallende
uitgaven;
b. het doen van een uitgave ten laste van het Reservefonds, voor zover deze niet is
voorzien in het vastgestelde Meerjarenonderhoudsplan;
c. het aangaan van een overeenkomst tot gebruik als bedoeld in Artikel 21.3;
d. het toestaan van horeca of (kortdurende) verhuur als bedoeld in Artikel 27.2 onder
b;
e. ontzegging van een Privé-gedeelte als bedoeld in Artikel 41.2;
f. het beleggen van gelden als bedoeld in Artikel 47.4 van het Reservefonds;
g. het vaststellen van een drempelbedrag als bedoeld in dit Artikel 56.5 onder i;
h. het vaststellen of wijzigen van het Huishoudelijk Reglement;
i. het aangaan van verplichtingen, al dan niet voortvloeiend uit een
duurovereenkomst, waaronder begrepen een overeenkomst van geldlening, met
een financieel belang die in totaal een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,=) dan
wel aan ander, door de Vergadering vastgesteld drempelbedrag te boven gaan;
j. een verbouwing, tot het aanbrengen van nieuwe installaties of tot het wegnemen
van bestaande installaties, indien en voor zover deze besluiten niet als een
uitvloeisel van onderhoud zijn te beschouwen en daarin evenmin is voorzien in het
Meerjarenonderhoudsplan,
kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derden van
het aantal stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin een aantal stemgerechtigden
aanwezig of vertegenwoordigd is, dat tenminste twee derden van het totaal aantal
stemmen kan uitbrengen. Onder twee derden meerderheid wordt hier verstaan: twee
derden van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen, ongeldige
stemmen en (verklaringen van) stemonthouding worden niet tot de uitgebrachte
stemmen gerekend. In een vergadering, waarin minder dan twee derden van het totaal
aantal stemmen kan worden uitgebracht, kan geen geldig besluit worden genomen.
56.6 In het in de laatste zin van Artikel 56.5 bedoelde geval wordt een tweede vergadering
uitgeschreven, te houden niet vroeger dan vijftien dagen en niet later dan zes weken na
de eerste vergadering. In geval van een Ondersplitsing worden deze termijnen
verdubbeld.
In de oproeping tot deze vergadering wordt mededeling gedaan dat de komende
vergadering een tweede vergadering is als in de vorige zin bedoeld. In deze tweede
vergadering kan over de aanhangige onderwerpen een besluit met twee derden
39
meerderheid worden genomen, ongeacht het aantal stemmen dat op deze tweede
vergadering kan worden uitgebracht.
56.7 Indien door de Vergadering overeenkomstig het in de Artikelen 56.5 en 56.6 bepaalde tot
het doen van een uitgave wordt besloten, wordt tevens de eventuele extra
(voorschot-)bijdrage bepaald, die de Eigenaars in verband met deze uitgave verschuldigd
zijn. Een besluit tot het doen van een uitgave als bedoeld in Artikel 56.5 kan pas worden
uitgevoerd wanneer de Vereniging over de daarvoor benodigde gelden beschikt.
56.8 Indien het in Artikel 56.5 onder j bedoelde besluit ziet op het aanbrengen van een
installatie en het Reglement geen regeling bevat op basis waarvan kan worden
vastgesteld in welke verhouding de Eigenaars bijdragen in de kosten van aanbrengen,
onderhoud, herstel en vernieuwing van die installatie, geldt dat deze kosten ten laste van
de Eigenaars komen naar rato van de breukdelen waarvoor zij tot de Gemeenschap
gerechtigd zijn.
III. Het Bestuur
Artikel 57
Het Bestuur. Vertegenwoordiging Vereniging
57.1 Het Bestuur wordt gevormd door een oneven aantal van één of meer bestuurders. Met
inachtneming hiervan bepaalt de Vergadering het aantal bestuurders. Als er een vacature
is voor een bestuurder blijft het Bestuur bevoegd tot het uitvoeren van zijn taken.
Het Bestuur is bevoegd de Vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Indien
het Bestuur uit drie of meer bestuurders bestaat, kan de Vereniging ook door twee
gezamenlijk handelende bestuurders worden vertegenwoordigd. Indien het Bestuur uit
meer bestuurders bestaat, benoemt het uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en
een penningmeester.
Voor de eerste maal kan de benoeming van het Bestuur bij de Akte geschieden.
Bij gebreke van benoeming van een eerste Bestuur geldt/gelden degene(n) die tot
Splitsing overgaat/overgaan als bestuurder(s).
57.2 Het Bestuur dient onverwijld de Vereniging, de bestuurders en de eventuele Beheerder
die als gevolmachtigde van het Bestuur kan optreden alsmede wijzigingen in het Bestuur
of een Beheerder als hiervoor bedoeld te laten inschrijven in het Handelsregister.
57.3 De bestuurders worden door de Vergadering voor onbepaalde tijd, al dan niet uit de leden
van de Vereniging, benoemd en zij kunnen te allen tijde door de Vergadering worden
geschorst en ontslagen.
Bij belet of ontstentenis van een bestuurder kan de Vergadering in diens vervanging
voorzien.
57.4 Het Bestuur is belast met het besturen van de Vereniging, met inachtneming van het
bepaalde in het Reglement en het eventuele Huishoudelijk Reglement. Voor zover het
Reglement of het eventuele Huishoudelijk Reglement niet anders bepaalt dan wel de
Vergadering niet anders besluit, draagt het Bestuur zorg voor de tenuitvoerlegging van de
besluiten van de Vergadering en beheert het Bestuur de middelen van de Vereniging, met
inachtneming van het bepaalde in Artikel 47. De Vergadering kan nadere regels
vaststellen met betrekking tot dit beheer.
40
57.5 Het Bestuur behoeft de machtiging van de Vergadering voor het instellen van en berusten
in rechtsvorderingen of verzoekschriftprocedures, het aangaan van
vaststellingsovereenkomsten, alsmede voor het verrichten van rechtshandelingen en het
geven van kwijtingen die een belang van een nader door de Vergadering vast te stellen
bedrag te boven gaan. Zolang de Vergadering het bedoelde bedrag nog niet heeft
vastgesteld, bedraagt dit bedrag vijfduizend euro (€ 5.000,=).
Het Bestuur behoeft geen machtiging om in een geding verweer te voeren, voor het
nemen van conservatoire maatregelen en voor het voeren van incassoprocedures.
57.6 Voor zover het nemen van spoedeisende maatregelen noodzakelijk is, is het Bestuur
hiertoe zonder opdracht van de Vergadering bevoegd, met dien verstande dat het voor
het aangaan van verbintenissen die een belang van vijfduizend euro (€ 5.000,=) of een
nader door de Vergadering vast te stellen ander bedrag te boven gaan de machtiging
nodig heeft van de Voorzitter.
57.7 Het Bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls een bestuurder
dat wenst.
57.8 Indien het Bestuur uit meer bestuurders bestaat geldt het volgende:
a. de oproepingstermijn voor een bestuursvergadering bedraagt tenminste vijf dagen;
b. in de bestuursvergaderingen komt aan elke bestuurder één stem toe;
c. het Bestuur kan slechts geldige besluiten nemen met volstrekte meerderheid van
stemmen in een bestuursvergadering waarin de meerderheid van de bestuurders
aanwezig of op grond van een schriftelijke of per e-mail verleende volmacht
vertegenwoordigd is; de tweede zin van Artikel 54.1 is van toepassing;
d. in afwijking van het in dit Artikel 57.8 onder c bepaalde is de aanwezigheid van alle
bestuurders vereist als de oproeping voor de bestuursvergadering niet of op te
korte termijn heeft plaatsgevonden;
e. het Bestuur kan ook buiten de bestuursvergadering besluiten, mits alle bestuurders
schriftelijk of per e-mail instemmen met het voorstel.
57.9 Een bestuurder kan zijn stemrecht niet uitoefenen bij het nemen van besluiten waarbij
rechten worden toegekend of verplichtingen worden kwijtgescholden aan hem, zijn
echtgenoot, geregistreerd partner of bloedverwanten in de rechte lijn, anders dan in hun
hoedanigheid van Eigenaar, of aan vennootschappen waarin hij, zijn echtgenoot,
geregistreerd partner of bloedverwanten in de rechte lijn direct of indirect een
meerderheidsbelang hebben.
57.10 Van het in de bestuursvergadering behandelde worden notulen gemaakt.
Artikel 58
Informatieverstrekking
58.1 Het Bestuur is, tenzij dit in strijd is met privacyregelgeving, verplicht aan iedere Eigenaar
(waaronder in dit Artikel begrepen een Ondereigenaar) die dat verlangt alle inlichtingen te
verstrekken betreffende de administratie van het Gebouw en/of de Grond en het beheer
van de fondsen, en hem op zijn verzoek inzage te verstrekken van alle op die administratie
en dat beheer betrekking hebbende boeken, registers en bescheiden. Het Bestuur houdt
de Eigenaars en Gebruikers op de hoogte van het adres, e-mailadres en telefoonnummer
van het Bestuur en van de Beheerder. Het Bestuur geeft de Eigenaar op diens verzoek de
41
gelegenheid om tegen kostprijs foto’s of fotokopieën te maken van de door hem
ingeziene boeken, registers en bescheiden.
58.2 Tot de in Artikel 58.1 vermelde boeken, registers en bescheiden die betrekking hebben op
administratie en beheer behoren in ieder geval:
a. de Jaarrekeningen en Jaarverslagen en de administratie van de Vereniging als
bedoeld in artikel 2:10 BW;
b. de agenda’s en notulen van de vergaderingen;
c. offertes, overeenkomsten en facturen die betrekking hebben op het voeren van het
bestuur van de Vereniging en op het beheer van de Gemeenschap;
d. offertes, overeenkomsten en facturen met betrekking tot herstel of onderhoud van
het Gebouw;
e. offertes, overeenkomsten en facturen met betrekking tot levering van
nutsvoorzieningen en overige voorzieningen;
f. door de Vereniging met derden of met een Eigenaar aangegane overeenkomsten;
g. het register met de namen, adressen en woonplaatsen van de Eigenaars,
Gebruikers en stemgerechtigden; en
h. overheidsbeschikkingen en rechterlijke uitspraken.
58.3 Het Bestuur voldoet aan de in dit Artikel genoemde verplichtingen indien het de in dit
Artikel vermelde gegevens aan de Eigenaars beschikbaar stelt op een ten behoeve van de
Vereniging samengestelde, uitsluitend door de Eigenaars te raadplegen, website.
Artikel 59
Register van Eigenaars en Gebruikers
59.1 Het Bestuur legt een register aan van Eigenaars en Gebruikers. Teneinde het Bestuur in
staat te stellen dit register bij te houden, is iedere Eigenaar en Gebruiker verplicht om,
zodra hij Eigenaar en/of Gebruiker is geworden, daarvan schriftelijk mededeling te doen
aan het Bestuur onder opgave van zijn naam, adres en overige voor communicatie
benodigde gegevens, waaronder in ieder geval een telefoonnummer en een e-mailadres.
59.2 In alle gevallen waarin een Eigenaar voor de oproeping van de overige Eigenaars en
overige stemgerechtigden in een juridische procedure de namen en adressen van de
overige Eigenaars en stemgerechtigden verzoekt, worden hem deze door het Bestuur
kosteloos en onverwijld ter beschikking gesteld.
59.3 Na ontvangst van de mededeling als bedoeld in Artikel 42.7 en na ontvangst van de
verklaring of overeenkomst als bedoeld in Artikel 37.1 wordt het register door het Bestuur
bijgewerkt.
59.4 Het Bestuur is verplicht, na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek van een notaris
die is belast met de levering van een Appartementsrecht, zo spoedig mogelijk de hiervoor
in Artikel 42.2 bedoelde verklaring af te geven.
Artikel 60
Boekhoud- en bewaarplicht
60.1 Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van alles
betreffende de werkzaamheden van de Vereniging naar de eisen die voortvloeien uit deze
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende
42
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te
allen tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend.
60.2 Het Bestuur is verplicht de in Artikel 60.1 bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers als bedoeld in Artikel 58.2 onder a gedurende de wettelijke termijn te
bewaren, te rekenen vanaf de datum waarop de Jaarrekening, waarop deze stukken
betrekking hebben, door de Vergadering is vastgesteld. Het Bestuur is verplicht de in
Artikel 60.1 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers als nader
omschreven in Artikel 58.2 onder c, d, e, f en h waaraan door of tegen de Vereniging, de
Eigenaars of derden rechten kunnen worden ontleend, te bewaren zolang de
verjaringstermijn voor de uitoefening van die rechten niet is verstreken.
60.3 Alle andere dan de in Artikel 60.2 bedoelde bescheiden en gegevensdragers van de
Vereniging worden bewaard door het Bestuur tot de opheffing van de Splitsing en daarna
door de bewaarder in overeenstemming met het daarover in de wet bepaalde.
Artikel 61
Administratie en Beheer
61.1 De Vergadering kan besluiten de administratie – waaronder dient te worden verstaan het
ontvangen en (doen) incasseren van alle betalingen en het doen van alle uitgaven, het
voeren van de boekhouding in de meest uitgebreide zin en het verstrekken van de nodige
specificaties en opgaven aan Eigenaars, notarissen en het Bestuur – op te dragen aan een
door haar aan te wijzen Beheerder onder de voorwaarden als door haar met die
Beheerder worden overeengekomen.
61.2 De Vergadering kan besluiten het technisch en/of bouwkundig beheer op te dragen aan
een door haar aan te wijzen technisch en/of bouwkundig Beheerder, onder de
voorwaarden als door haar met die Beheerder overeen te komen.
IV. Raad van Commissarissen en commissies
Artikel 62
Raad van Commissarissen
62.1 De Vergadering is bevoegd een Raad van Commissarissen in te stellen, in welk geval het
volgende geldt.
62.2 De Raad van Commissarissen wordt gevormd door één of meer commissarissen.
De Vergadering bepaalt het aantal commissarissen.
Indien de Raad van Commissarissen uit meer dan één persoon bestaat, benoemt hij uit
zijn midden een voorzitter en een secretaris.
62.3 De commissarissen worden door de Vergadering voor onbepaalde tijd benoemd en zij
kunnen te allen tijde door de Vergadering worden geschorst en ontslagen.
Bij belet of ontstentenis van een commissaris kan de Vergadering in diens vervanging
voorzien.
62.4 Een commissaris behoeft geen Eigenaar te zijn.
Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen is niet verenigbaar met de functie van
bestuurder, van Voorzitter of van lid van een Commissie van de Vereniging.
62.5 De Raad van Commissarissen oefent, onverminderd het bepaalde in het Huishoudelijk
43
Reglement omtrent de bevoegdheden, taken en werkwijze van de Raad van
Commissarissen, toezicht uit op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van
zaken in de Vereniging.
Voorts adviseert de Raad van Commissarissen het Bestuur en de Vergadering zo dikwijls
dit wordt verlangd of de Raad van Commissarissen dit wenselijk oordeelt.
62.6 Het Bestuur verschaft aan de Raad van Commissarissen alle door hem gewenste
inlichtingen en verleent hem desgewenst inzage in alle boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de Vereniging.
62.7 De Raad van Commissarissen vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls
de voorzitter van de Raad van Commissarissen of een ander lid van de Raad van
Commissarissen dat wenst.
De Raad van Commissarissen kan het Bestuur oproepen in zijn vergadering aanwezig te
zijn.
62.8 Indien de Raad van Commissarissen uit meer dan één persoon bestaat geldt het volgende:
a. de oproepingstermijn voor een vergadering van de Raad van Commissarissen
bedraagt tenminste vijf dagen;
b. in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen komt aan elke commissaris
één stem toe;
c. de Raad van Commissarissen kan slechts geldige besluiten nemen met volstrekte
meerderheid van stemmen in een vergadering waarin de meerderheid van de
commissarissen aanwezig of op grond van een schriftelijke of per e-mail verleende
volmacht vertegenwoordigd is; de tweede zin van Artikel 54.1 is van toepassing;
d. in afwijking van het in dit Artikel 62.8 onder c bepaalde is de aanwezigheid van alle
commissarissen vereist als de oproeping voor de vergadering niet of op te korte
termijn heeft plaatsgevonden; en
e. de Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle
commissarissen schriftelijk of per e-mail instemmen met het voorstel.
62.9 Van het in de vergadering van de Raad van Commissarissen behandelde worden notulen
gemaakt.
Artikel 63
Commissies
63.1 De Vergadering is bevoegd – al dan niet uit haar midden – Commissies in te stellen, onder
vaststelling van hun taakomschrijving.
63.2 Ontbreekt een Raad van Commissarissen, dan benoemt de Vergadering – al dan niet uit
haar midden – jaarlijks een kascommissie, bestaande uit ten minste twee leden. Het
lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met de functie van bestuurder en
die van Voorzitter.
De leden van de kascommissie onderzoeken de jaarrekening en brengen aan de
Vergadering verslag van hun bevindingen uit. Het Bestuur is verplicht de kascommissie ten
behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, en haar
de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging voor raadpleging
ter beschikking te stellen. De werkwijze van de kascommissie kan nader bij Huishoudelijk
Reglement worden geregeld.
44
N. Huishoudelijk Reglement
Artikel 64
Huishoudelijk Reglement
64.1 De Vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen ter regeling van de volgende
onderwerpen:
a. het gebruik, het beheer en het onderhoud van de Gemeenschappelijke Gedeelten
en de Gemeenschappelijke Zaken;
b. het gebruik, het beheer en het onderhoud van de Privé-gedeelten;
c. de orde van de vergadering;
d. de instructie aan het Bestuur;
e. de werkwijze, de taak en de bevoegdheid van de Raad van Commissarissen en
Commissies;
f. het behandelen van klachten;
g. regels ter voorkoming van onredelijke hinder;
h. het gebruik van de Privé-gedeelten als bedoeld in Artikel 27.2 onder b en de
eventuele voorwaarden waaronder dit is toegestaan;
i. de hoogte van de boetes als bedoeld in Artikel 45.2;
j. besluiten als bedoeld in Artikel 56.1 onder b en de uitwerking daarvan;
k. een kostenverdeling als bedoeld in Artikel 56.8;
l. wijziging van de in het Reglement opgenomen drempelbedragen; en
m. al hetgeen overigens naar het oordeel van de Vergadering regeling behoeft, alles
voor zover dit niet reeds in het Reglement is geregeld.
64.2 De regels als bedoeld in artikel 5:128 BW moeten in het Huishoudelijk Reglement worden
opgenomen en daarvan deel uitmaken.
64.3 Bepalingen in het Huishoudelijk Reglement die in strijd zijn met de wet of het Reglement
worden voor niet geschreven gehouden.
64.4 Het Huishoudelijk Reglement kan door de Vergadering slechts worden vastgesteld,
gewijzigd en aangevuld bij een besluit genomen met een meerderheid als bedoeld in
Artikel 56.5.
Kan op grond van het in de vorige zin bepaalde geen geldig besluit worden genomen, dan
zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. Artikel 56.6 is van overeenkomstige
toepassing.
64.5 Het in Artikel 64.4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot
verlening van ontheffing van het in het Huishoudelijk Reglement bepaalde.
64.6 Het Bestuur is verplicht het Huishoudelijk Reglement en de wijzigingen daarvan te
publiceren in de openbare registers voor registergoederen.
O. Wijziging van de Akte
Artikel 65
Wijziging van de Akte
65.1 Wijziging van de Akte kan uitsluitend geschieden met medewerking van alle Eigenaars.
45
Indien een of meer Eigenaars niet meewerken aan een beoogde wijziging, kan hun
medewerking worden vervangen door een rechterlijke machtiging volgens het bepaalde
in artikel 5:140 BW.
65.2 In afwijking van het in Artikel 65.1 bepaalde kan een wijziging van de Akte ook geschieden
met medewerking van het Bestuur, mits dit geschiedt krachtens een besluit van de
Vergadering dat is genomen met een meerderheid van tenminste vier vijfden van het
totaal aantal stemmen dat aan de Eigenaars toekomt.
65.3 In de oproeping tot de in Artikel 65.2 bedoelde vergadering moet worden vermeld dat
tijdens die vergadering een wijziging van de Akte zal worden voorgesteld, terwijl de tekst
en/of de tekening van de voorgestelde wijziging bij de oproeping dient te worden
gevoegd.
65.4 De termijn voor de oproeping tot de vergadering bedraagt ten minste veertien dagen.
65.5 Degenen die de oproeping tot de vergadering waarin het voorstel tot wijziging zal worden
behandeld hebben gedaan, dienen ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift
van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een
daartoe geschikte plaats voor de Eigenaars ter inzage leggen tot na afkoop van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden.
65.6 Het bepaalde in de Artikelen 65.4 en 65.5 is niet van toepassing indien het besluit wordt
genomen in een vergadering waarin alle stemgerechtigden aanwezig zijn en het besluit
met algemene stemmen wordt aangenomen.
65.7 Een Eigenaar die niet voor een besluit tot wijziging van de Akte heeft gestemd kan
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5:140b BW in rechte vernietiging van het besluit
vorderen.
65.8 De bevoegdheid om vernietiging te vorderen verjaart door verloop van drie maanden,
welke termijn begint met de aanvang van de dag, volgende op die waarop het besluit
door de Vergadering is genomen.
65.9 Een wijziging van de Akte behoeft de toestemming van hen die een beperkt recht op een
Appartementsrecht hebben, van hen die daarop beslag hebben gelegd (tenzij het
uitsluitend een wijziging van het Reglement betreft), alsmede, indien een recht van
erfpacht of van opstal in de Splitsing is betrokken, van de grondeigenaar. Ook is
toestemming nodig van de gerechtigden tot een erfdienstbaarheid, indien hun recht door
de wijziging wordt verkort.
65.10 Een wijziging van de Akte kan uitsluitend geschieden bij een daartoe opgemaakte
notariële akte, gevolgd door inschrijving van die akte in de openbare registers voor
registergoederen. Indien de wijziging is gebaseerd op een besluit van de Vergadering als
bedoeld in Artikel 65.2, wordt de notariële akte waarbij het Bestuur uitvoering geeft aan
het besluit niet verleden voordat vaststaat dat dit besluit niet door de rechter kan worden
vernietigd.
P. Opheffing van de Splitsing en ontbinding van de Vereniging
Artikel 66
Opheffing Splitsing en ontbinding Vereniging
Opheffing van de Splitsing door de Eigenaars en ontbinding van de Vereniging kan uitsluitend
46
geschieden bij notariële akte, gevolgd door inschrijving van die akte in de openbare registers
voor registergoederen, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5:143, lid 2 BW.
Q. Geschillenbeslechting
Artikel 67
Geschillenbeslechting
Geschillen tussen een of meer Eigenaars onderling of tussen een of meer Eigenaars en de
Vereniging kunnen krachtens gezamenlijke keuze van de betrokkenen bij het geschil aan een of
meer deskundigen worden voorgelegd ter beslechting bij wege van arbitrage of bindend advies
dan wel tot bemiddeling door mediation.
R. Indexering
Artikel 68
Indexering
De in het Reglement vermelde bedragen worden jaarlijks herzien op basis van het door het
Centraal Bureau voor de Statistiek te Den Haag te publiceren prijsindexcijfer, te weten de totale
consumentenprijsindex alle huishoudens, door vermeld Bureau vastgesteld op de meest recente
tijdbasis. Bij de herziening wordt het laatst geldende bedrag vermenigvuldigd met een breuk
waarvan de teller gelijk is aan het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaande aan dat waarin
de herziening plaatsvindt en de noemer gelijk aan het indexcijfer van het aan dat kalenderjaar
voorafgaande jaar. Bij discontinuering van vermeld indexcijfer zal een zoveel mogelijk
vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd.
S. Slotbepaling
Artikel 69
Slotbepaling
Al het vorenstaande geldt voor zover bij de Akte of een wettelijke regeling niet anders is
bepaald.
ANNEX (UITSLUITEND BETREKKING HEBBEND OP WOONGEBOUWEN)
Variatie op het Reglement:
BEPALINGEN OP TE NEMEN, WANNEER HET GEBRUIK VAN HET PRIVÉ-GEDEELTE AFHANKELIJK
WORDT GESTELD VAN DE TOESTEMMING VAN HET BESTUUR.
Artikel 36 wordt vervangen door:
Artikel 36
Gebruik Privé-gedeelte door Eigenaar/Gebruiker
36.1 Een Eigenaar behoeft de toestemming van het Bestuur alvorens zijn Privé-gedeelte zelf en
met de met name genoemde huisgenoten in gebruik te nemen of een tot dusverre niet
tot zijn huisgenoten behorend persoon bij zich te doen inwonen.
47
36.2 Het verzoek om toestemming wordt door de Eigenaar (waaronder begrepen de koper of
andere verkrijger van het Appartementsrecht) schriftelijk of per e-mail aan het Bestuur
gedaan onder het verschaffen van de namen van zijn huisgenoten voor wie de
toestemming tot de bewoning mede wordt gevraagd en onder vermelding van alle
verlangde gegevens die dienstig kunnen zijn voor de beslissing op het verzoek.
36.3 Het Bestuur is verplicht om binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek de
verzoeker in de gelegenheid te stellen dit mondeling toe te lichten, waarbij hij zich kan
doen vertegenwoordigen of doen bijstaan door een raadsman. Het Bestuur moet daarna
binnen acht dagen op het verzoek beslissen. Het brengt de gemotiveerde beslissing
onverwijld schriftelijk of per e-mail ter kennis van de verzoeker.
36.4 Weigering van de verzoeker of van de huisgenoten die hij heeft opgegeven, mag slechts
plaatsvinden indien van de overige bewoners in redelijkheid niet kan worden verlangd dat
zij de betrokkene(n) in hun midden opnemen.
36.5 Bij de toepassing van de in Artikel 36.4 vermelde norm zal het Bestuur in het bijzonder
acht slaan op de solvabiliteit van de betrokkene(n). Het Bestuur kan in verband daarmee
verlangen dat de verzoeker zorgdraagt voor een verklaring dienaangaande van een door
het Bestuur aan te wijzen accountant. De kosten van deze verklaring komen voor rekening
van de verzoeker.
36.6 De verzoeker kan binnen veertien dagen na het verzenden van de beslissing daartegen in
beroep komen bij de Vergadering. Artikel 49.3 is van overeenkomstige toepassing.
36.7 De Vergadering stelt de verzoeker in de gelegenheid het beroep mondeling toe te lichten,
waarbij hij zich kan doen bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman.
36.8 De Vergadering geeft binnen veertien dagen daarna haar gemotiveerde beslissing en
brengt deze onverwijld schriftelijk ter kennis van de betrokkene(n).
Artikel 36a
Openbare en executoriale verkoop
36a.1 In geval van openbare verkoping van een Appartementsrecht zal iedere gegadigde zich
kunnen wenden tot het Bestuur met het verzoek de verklaring af te geven dat geen
bezwaar zal worden gemaakt tegen gebruik door de gegadigde met zijn huisgenoten (of
een ander die de gegadigde als Gebruiker met diens huisgenoten wil toelaten) van het
Privé-gedeelte waarop het te verkopen Appartementsrecht betrekking heeft, indien dit bij
de openbare verkoop aan hem mocht worden toegewezen. Teneinde deze verklaring te
verkrijgen zal de gegadigde, onder betaling van een door het Bestuur te bepalen bedrag
ter bestrijding van de te maken kosten, aan het Bestuur de gegevens verstrekken bedoeld
in Artikel 36.2.
36a.2 Indien het Bestuur de toestemming weigert kan de gegadigde in beroep komen bij de
Vergadering. Deze wordt in dat geval terstond bijeen geroepen en kan beslissen ongeacht
het aanwezige quorum, terwijl de termijn van oproeping ten hoogste drie dagen
bedraagt.
36a.3 Het bepaalde in Artikel 36a.1 en 36a.2 is mede van toepassing bij executoriale verkoop
door de hypothecaire schuldeiser of beslaglegger, tenzij de bedoelde schuldeiser voor de
verkoop aan het Bestuur bij aangetekende brief heeft medegedeeld dat hij in de
verkoopvoorwaarden de bepaling wenst op te nemen, dat de koper een verklaring zal
48
kunnen afleggen krachtens welke hij en zijn huisgenoten bevoegd zullen zijn het Privégedeelte in afwijking van het bepaalde in Artikel 36.1 en Artikel 36c.1 zelf in gebruik te
nemen of aan derden in gebruik te geven zonder dat hiervoor enige toestemming vereist
is. De bedoelde verklaring dient te worden opgenomen in een daartoe bestemde
notariële akte, waarvan een afschrift zal worden ingeschreven in de openbare registers
voor registergoederen gelijktijdig met het afschrift of uittreksel van het proces-verbaal
van toewijzing of van de akte van levering bij verkoop als bedoeld in artikel 3:268, lid 2
BW. Het Bestuur is verplicht de verklaring ter kennis te brengen van de andere Eigenaars.
Artikel 36b
Toestemming huisgenoot
De toestemming om als huisgenoot het Privé-gedeelte te gebruiken heeft tot gevolg dat de
huisgenoot geen toestemming behoeft als bedoeld in de voorgaande Artikelen indien hij zelf
Eigenaar of Gebruiker wordt, mits is voldaan aan de overige vereisten van toelating.
Artikel 36c
Ingebruikgeving
36c.1 Indien een Eigenaar zijn Privé-gedeelte aan een ander in gebruik wil geven, kan die ander
het gebruik slechts verkrijgen voor zich en eventuele huisgenoten, na voorafgaande
schriftelijke dan wel per e-mail verleende toestemming van het Bestuur.
36c.2 Het bepaalde in Artikel 36 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het
verzoek om toestemming door de Eigenaar en de beoogde Gebruiker gezamenlijk moet
worden gedaan onder overlegging van de overeenkomst of andere titel waaraan de
beoogde Gebruiker zijn recht ontleent of zal ontlenen.
36c.3 De toestemming van het Bestuur is ook vereist indien de Gebruiker een tot dan niet tot
zijn huisgenoten behorend persoon bij zich wenst te doen inwonen.
36c.4 De toestemming van het Bestuur is pas geldig nadat de beoogde Gebruiker de verklaring
bedoeld in Artikel 37 heeft afgegeven.
36c.5 De toestemming om als huisgenoot het Privé-gedeelte mede te gebruiken heeft tot gevolg
dat de huisgenoot geen toestemming behoeft als bedoeld in de voorgaande Artikelen
indien hijzelf Gebruiker of Eigenaar wordt, mits voldaan is aan de overige vereisten voor
het verkrijgen van de toestemming, zoals het afgeven van de verklaring bedoeld in Artikel
37.
Artikel 40 komt te luiden:
Artikel 40
Ondergebruik
De Artikelen 36c tot en met 39 zijn van overeenkomstige toepassing op de Gebruiker die zijn
rechten ontleent aan een andere Gebruiker.
49
ANNEX 2
Alternatief Artikel 28 bij Splitsing van een nieuw woongebouw
Gebruik Privé-gedeelten; overige bepalingen
28.1 Het aanbrengen van harde vloerbedekking (parket, laminaat, stenen, tegels of
andersoortige harde vloeren) in de Privé-gedeelten, met uitzondering van de
badkamer(s), de keuken(s), en de toiletruimte(n), is slechts toegestaan indien onder die
vloerbedekking een dusdanig veerkrachtig materiaal is aangebracht dat een isolatie-index
voor contactgeluiden (Ico) wordt bereikt welke aan een minimale waarde voldoet als
vermeld in het bouwbesluit dat gold ten tijde van de afgifte van de bouwvergunning voor
het Gebouw.
De isolatie-index wordt bepaald volgens de norm “NEN 5077 geluidswering in Gebouwen”
respectievelijk een daarvoor in de plaats getreden norm.
De vloerconstructie dient als “zwevende” vloer dus geheel vrij van de bestaande
betonvloer casu quo wandconstructie te worden uitgevoerd. Een uiterst zorgvuldige
uitvoering (door een erkend bedrijf/deskundige) is hierbij een vereiste.
28.2 Indien een Eigenaar het vermoeden heeft dat een vloer of vloerbedekking van een
aangrenzend Privé-gedeelte niet voldoet aan de norm zoals is vermeld in Artikel 28.1, dan
is deze Eigenaar gerechtigd een geluidsonderzoek in te laten stellen.
28.3 De Eigenaar van het Appartementsrecht rechtgevende op het gebruik van het in Artikel
28.2 bedoelde aangrenzend Privé-gedeelte is gehouden om, zonder enig recht op
schadevergoeding, medewerking te verlenen aan het laten uitvoeren van bedoeld
geluidsonderzoek.
28.4 Het geluidsonderzoek dient door een erkend onderzoeksbureau te worden uitgevoerd.
Het Bestuur zal, in overleg met betrokken partijen, het onderzoeksbureau aanwijzen.
28.5 De kosten van het geluidsonderzoek zijn voor rekening van de Eigenaar(s) op wiens
verzoek het geluidsonderzoek wordt uitgevoerd, tenzij uit het onderzoek blijkt dat de
vloer of de vloerbedekking niet voldoet aan de in Artikel 28.1 vermelde norm. Alsdan zijn
de kosten van het geluidsonderzoek voor rekening van de Eigenaar van het
Appartementsrecht rechtgevende op het gebruik van het Privé-gedeelte waarvan blijkt
dat de vloer of vloerbedekking niet voldoet aan de in Artikel 28.1 vermelde norm.
28.6 Indien uit het geluidsonderzoek mocht blijken dat de vloer of de vloerbedekking niet
voldoet aan de in Artikel 28.1 vermelde norm, dan is de betreffende Eigenaar gehouden
om voor eigen rekening en risico dusdanige voorzieningen te treffen dat de vloer alsnog
aan de bedoelde norm voldoet.
28.7 Indien het niet mogelijk blijkt om de voorzieningen te treffen als bedoeld in Artikel 28.6,
dan is de desbetreffende Eigenaar gehouden om voor eigen rekening en risico de vloer of
vloerbedekking te verwijderen.
28.8 De uitvoering van dit Artikel vindt plaats zonder enige rechterlijke tussenkomst.
28.9 De Eigenaars en Gebruikers mogen zonder toestemming van de Vergadering geen open
vuur/haardinstallaties aanleggen.
28.10 Een Eigenaar die gerechtigd is tot een Appartementsrecht dat bestemd is dan wel mede
bestemd is voor de stalling van een motorrijtuig is bevoegd om, zonder toestemming van
de Vergadering, voor eigen rekening en risico een oplaadpunt voor een elektrisch
50
aangedreven motorrijtuig te doen aanbrengen.
Het betreffende oplaadpunt dient:
– te worden aangebracht binnen de begrenzing van het Privé-gedeelte (daaronder
mede begrepen: een muur die het Privé-gedeelte begrenst, het plafond boven het
Privé-gedeelte en een kolom die direct naast het Privé-gedeelte staat);
– te worden aangebracht door een ter zake van oplaadpunten erkende installateur
op basis van een door hem opgesteld werkplan;
– zodanig te worden aangebracht dat de kosten van het stroomverbruik ten laste
komt van degene die van het oplaadpunt gebruik maakt (indien het oplaadpunt
wordt aangesloten op een ten laste van de gezamenlijke Eigenaars komende
energievoorziening, dient een tussenmeter te worden geplaatst zodanig dat het
elektriciteitsverbruik van het oplaadpunt wordt doorbelast aan de betreffende
Eigenaar);
– bij gebruik niet te leiden tot beperking van de beschikbare energie voor andere
apparatuur van de Eigenaars; technische oplossingen ter voorkoming dat het
oplaadpunt leidt tot uitval en/of storing van andere apparatuur die door de
Eigenaars wordt gebruikt, komen gelijkelijk voor rekening van de Eigenaars ten
behoeve van wie een oplaadpunt is of op enig moment wordt aangebracht;
– door de Eigenaar voor zijn rekening en risico in goede staat te worden
onderhouden; en
– te voldoen aan de eventueel in een Huishoudelijk Reglement opgenomen
voorschriften.
De extra administratiekosten van de Vereniging in verband met een oplaadpunt komen
ten laste van de Eigenaar ten behoeve van wie het betreffende oplaadpunt is
aangebracht.
Een Eigenaar die voornemens is een oplaadpunt te doen aanbrengen, doet daarvan
mededeling aan het Bestuur onder overlegging van het werkplan.
Alvorens de Eigenaar bevoegd is het oplaadpunt te installeren, dient de opstalverzekeraar
voor de installatie toestemming te verlenen. Een verhoging van de premie die verband
houdt met het gebruik van het oplaadpunt komt voor rekening van de betreffende
Eigenaar.
Nadat het oplaadpunt is geïnstalleerd dient de Eigenaar aan het Bestuur een certificaat of
garantiedocument te overleggen waaruit blijkt dat het oplaadpunt conform de daarvoor
geldende voorschriften is geïnstalleerd.
De Eigenaar die een oplaadpunt doet aanbrengen, is bevoegd om de kabels en leidingen
die noodzakelijk zijn om het oplaadpunt op het elektriciteitsnet aan te sluiten te laten
lopen via de Gemeenschappelijke Ruimten, mits dat geschiedt op een daartoe geëigende
en de voor de andere Eigenaars minst bezwarende wijze.
Wanneer het oplaadpunt blijvend niet meer wordt gebruikt dient degene die op dat
moment tot het betreffende Appartementsrecht gerechtigd is het oplaadpunt en de
daarbij behorende kabels en leidingen en overige werken op eerste verzoek van het
Bestuur voor eigen rekening en risico te verwijderen.
28.11 Een ten tijde van het verlijden van de Akte bestaande situatie die in strijd is met het
hiervoor in dit Artikel bepaalde dient te worden geduld.

Zodra de betreffende situatie na het verlijden van de Akte wordt vernieuwd, dient die
nieuwe situatie met het hiervoor in dit Artikel bepaalde in overeenstemming te worden
gebracht.

Bovenstaand modelreglement is opgenomen in een akte die op 19 december 2017 is verleden
voor mr. H.M. Kolster, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de
openbare registers voor registergoederen op 19 december 2017 in deel 72212 nummer 160.