Kascommissie

Elke VvE heeft een kascommissie. De VvE kascommissie controleert de jaarstukken die door het bestuur zijn opgemaakt. Daarna brengt de kascommissie advies uit aan de ledenvergadering en adviseert zij om al dan niet decharge te verlenen.

Samenstelling van de kascommissie

De kascommissie moet uit leden van de VvE bestaan en moet elk jaar worden gekozen. Het is geen probleem om elk jaar dezelfde leden te benoemen. Het aantal kascommissieleden bedraagt minimaal twee.

Kascommissie verplicht

De verplichting een kascommissie de jaarstukken te laten controleren staat in modelreglement 2006. In de oudere modelreglementen is niets geregeld over de kascommissie, maar dan bepaalt de wet dat er een kascommissie moet zijn (artikel 2:48 lid 2 BW). Kortom: het is voor iedere VvE verplicht. Als er geen kascommissie is om de jaarstukken te controleren, of als die kascommissie niet aan de wettelijke eisen voldoet, dan is het besluit om de jaarstukken goed te keuren vernietigbaar.

Leden van de kascommissie moeten ook door de ledenvergadering benoemd worden.